Училищна документация

Етичен кодекс на училищната общност

Стратегия за развитие на училището с приложен план за действие и финансиране

Правилник за дейността на училището

Годишен план за дейността

План за квалификационната дейност

Училищна стратегия за превенция на отпадането на ученици

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвимите групи

 

Качество на образованието

Доклад за проведеното самооценяване за установяване на постигнатото качество на професионалното образование и обучение през учебната 2015/2016 година

Мерки за повишаване на качеството на професионалното образование и обучение

 

Здравословни и безопасни условия на труд

План за безопасност на движението по пътищата

Досие за осигуряване на пожарната безопасност

План за защита при бедствия

План за сигурност с мерки за противодействие на тероризма
План за действие при критичен инцидент

/разработени в изпълнение на Решение на Министерския съвет № 669 от 02.11.2017 г. за приемане на "Национален план за противодействие на тероризма" и на Наредба № 8121з-1225 от 27.09.2017 г. за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма/ - съхраняват се в училището

 

Защита на личните данни

Информация и данни за контакт с администратора

Вътрешни правила за защита на личните данни

Архив на училищни документи