Специалности

  

Учениците от тази традиционна специалност получават отлична професионална подготовка за устройството, експлоатацията и ремонта на трактори, автомобили, комбайни и друга земеделска техника.

По професия "техник на селскостопанска техника" в училището ежегодно  се приемат ученици за обучение в дневна форма.

По професия "монтьор на селскостопанска техника" в училището са приети ученици за обучение в задочна форма последно през 2011 г.

След успешно завършване на дванадесети клас учениците могат да се явят на държавни изпити и да получат средно образование и съответно втора или трета степен на професионална квалификация по изучаваната професия.

Завършилите се реализират като специалисти по управление, поддържане и ремонт на техниката в машинните паркове на земеделски кооперации, горски стопанства, строителни и транспортни фирми, в пунктове за годишни технически прегледи на моторни превозни средства.

След успешно завършване на единадесети клас учениците могат да положат изпити за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства, категория Ткт и категория В, а след успешно завършване на дванадесети клас - категория Твк и категория Твк-З.

 

  

Учениците от тази атрактивна специалност изучават традиционните и модерни методи за ползване, защита, селекция и възобновяване на гори, дивеч и друга продукция на горските стопанства.

В училището традиционно се приемат ученици за обучение в дневна форма по професията "Техник-лесовъд".

След успешно завършване на дванадесети клас учениците могат да се явят на държавни изпити и да получат средно образование и трета степен на професионална квалификация по изучаваната професия.

Завършилите намират реализация като специалисти в лесничейства, в лесозащитни и семеконтролни станции, в разсадници, във фирми за добив и търговия на дървен материал, дивечовъдни и рибовъдни стопанства, във фирми за организиране на спортен лов и риболов.

След успешно завършване на дванадесети клас учениците могат да положат изпити за придобиване на правоспособност за използване на моторни триони и храсторези, категория Тпс

 

 

 

Учениците от тази нова и перспективна специалност получават отлична подготовка за прилагане на Европейските изисквания за развитие на съвременното селско стопанство – производство на здравословни, висококачествени и екологично чисти продукти, съхраняване на природните ресурси и подобряване качеството на живот.

През 2014 г. в училището за първи път се приемат ученици за обучение в дневна форма по професията "Агроеколог".

След успешно завършване на дванадесети клас учениците могат да се явят на държавни изпити и да получат средно образование и трета степен на професионална квалификация по изучаваната професия.

Завършилите намират реализация като специалисти и консултанти в регионалните служби по растителна защита и инспекциите за околната среда и водите. Имат възможност да развият собствен бизнес или да работят във фирми, кооперации и сдружения за производство, преработка и реализация на екологични продукти.

След успешно завършване на единадесети клас учениците могат да положат изпити за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства, категория Ткт и категория В, а след успешно завършване на дванадесети клас - категория Твк.

 

  

Перспективната икономическа професия е подходяща за дейни и предприемчиви хора. Изучават се основните принципи на счетоводната отчетност, методите за организиране и осъществяване на документооборота, нормативната уредба, регламентираща различни стопански дейности.

През 2015 г. в училището за последен път са приети ученици за обучение в задочна форма по професията "Сътрудник в малък и среден бизнес".

След успешно завършване на дванадесети клас учениците могат да се явят на държавни изпити и да получат средно образование и втора степен на професионална квалификация по изучаваната професия.

Завършилите намират реализация в малки и средни предприятия като административни организатори и аналитични специалисти и консултанти, в отделите за човешки ресурси на фирми в различни сфери на стопанската дейност.