Административна дейност

Административна услуга

Процедура

Образци на документи

138

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища  

138

Приемане на ученици в VІІІ клас в непрофилираните училища - профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места, определени по държавен план-прием  

138

Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училище в ХІ клас в непрофилираните училища - профилирани и професионални гимназии и средни училища на места, определени по допълнителния държавен план-прием  

141

Издаване на диплома за средно образование  

143

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

147

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити  

148

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити  

153

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверения, свидетелства, дипломи

154

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация  

155

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация  

156

Издаване на европейско приложение към диплома за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 година)  

156

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 година)