Учебна дейност

 

Условия и ред за организиране на обучението /извадка от Правилника за дейността на училището/

Условия и ред за организиране на изпитите /извадка от заповед на директора/

Графици за провеждане на изпитите

Клас

 Професия
 Специалност

График на изпитите
VІІІ

 Техник на селскостопанска техника
 Механизация на селското стопанство

График
VІІІ

 Техник-лесовъд
 Горско стопанство и дърводобив

График
VІІІ

 Агроеколог
 Агроекология

График
ІХ

 Техник на селскостопанска техника
 Механизация на селското стопанство

График
ІХ

 Техник-лесовъд
 Горско стопанство и дърводобив

График
ІХ

 Агроеколог
 Агроекология

График
Х

 Агроеколог
 Агроекология

График
ХІ

 Техник на селскостопанска техника
 Механизация на селското стопанство

График
ХІ

 Техник-лесовъд
 Горско стопанство и дърводобив

График
ХІ

 Агроеколог
 Агроекология

График
ХІІ

 Техник-лесовъд
 Горско стопанство и дърводобив

График
ХІІ

 Сътрудник в малък и среден бизнес
 Малък и среден бизнес

График

Условия и ред за организиране на обучението и изпитите /извадка от Правилника за дейността на училището/

Графици за провеждане на изпитите

Курс

 Професия
 Специалност

График на изпитите
І

 Техник-лесовъд
 Горско стопанство и дърводобив

График
ІІ

 Техник-лесовъд
 Горско стопанство и дърводобив

График