ae1

Агроекология

Дипломиралите се намират реализация в регионалните служби по растителна защита, инспекции за опазване на околната среда и водите, във фирми, кооперации и сдружения за производство, преработка и реализация на екологични продукти.

mss1

Механизация на селското стопанство

Учениците получават добра професионална подготовка по устройството на трактори, автомобили, комбайни и земеделска техника, за тяхната експлоатация, управление и ремонт.

msb1

Малък и среден бизнес

Учениците могат да се реализират в малки и средни предприятия като административни организатори, аналитични специалисти и консултанти в малкия и среден бизнес, в отделите за човешки ресурси на фирми и предприятия.

gsd1

Горско стопанство и дърводобив

Завършилите успешно се реализират в държавните лесничейства, лесозащитни и семеконтролни станции, в разсадници и предприятия за отглеждане, стопанисване, опазване на растителни видове и търговия с дървен материал.

gsd

Лесокултурни дейности

Завършилите 8. клас получават основно образование. Завършилите 9. клас могат да придобият професионална квалификация "Работник в горското стопанство".

gls1

Горско и ловно стопанство

Учениците могат да се реализират в държавните ловни стопанства, във ферми за развъждане, отглеждане, стопанисване на редки животински видове, инспекции за охрана на горите.

 Контакти:  

6180 гр. Мъглиж, ул. "Гео Милев" 70

тел. директор: 04321 2310; тел. канцелария: 04321 2371

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.