Дневен режим в ПГСС "Гео Милев", гр. Мъглиж - едносменен 

Начало на учебните часове - 8:30 часа

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за втори учебен срок

   8а page written 24x24     8б page written 24x24     8в page written 24x24 
   9а page written 24x24    9б page written 24x24    9в page written 24x24
 10а page written 24x24  10б page written 24x24
 11а page written 24x24 11б page written 24x24
 12а   12б    12в 
Преподаващи учители

 

 

График на контролните и класни работи за втория учебен срок

 

График на допълнителните консултации по учебни предмети за първия и втория учебен срок

 

 ГРАФИЦИ НА ПОПРАВИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ

Първа поправителна сесия за ученици от ХІІ клас  май, 2019 page written 24x24
Първа поправителна сесия за ученици от VІІІ и ІХ клас юли, 2019 page written 24x24
Първа поправителна за ученици от Х и ХІ клас юли, 2019 page written 24x24
Втора поправителна сесия за ученици от ХІІ клас август, 2019 page written 24x24
Втора поправителна сесия за ученици от VІІІ и ІХ клас септември, 2019 page written 24x24
Втора поправителна сесия за ученици от Х и ХІ клас септември, 2019 page written 24x24

 

Условия и ред за провеждане на обучението в самостоятелна форма /извадка от правилника за дейността на училището/

 

Условия и ред за провеждане на изпитите на учениците в самостоятелна форма /извадка от заповед на директора/

 

 ГРАФИЦИ НА ИЗПИТИТЕ /по класове и специалности/

ЗА УЧЕНИЦИ, ПРЕМИНАЛИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА ПРЕДИ ПЪРВА РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

 8 клас,  специалност "Агроекология" page written 24x24
9 клас, специалност "Агроекология" page written 24x24
10 клас, специалност "Горско стопанство и дърводобив" page written 24x24
10 клас, специалност "Агроекология" page written 24x24
11 клас, специалност "Механизация на селското стопанство" page written 24x24
11 клас, специалност "Горско стопанство и дърводобив" page written 24x24
11 клас, специалност "Малък и среден бизнес" page written 24x24
12 клас, специалност "Горско стопанство и дърводобив" page written 24x24
12 клас, специалност "Агроекология" page written 24x24
12 клас, специалност "Малък и среден бизнес" page written 24x24

 

ЗА УЧЕНИЦИ, ПРЕМИНАЛИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА СЛЕД ПЪРВА РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

 12 клас,  специалност "Механизация на селското стопанство" page written 24x24

 

Място на провеждане на всички писмени изпити: кабинет 27 под видеонаблюдение.

Място на провеждане на устни и практически изпити: съответните кабинети, работилници или лаборатории.

 

Начален час на всички изпити за учениците в самостоятелна форма: 15:00 часа

 

Условия и ред за организация на обучението и изпитите на учениците, приети след средно образование /извадка от заповед на директора/

 

 ГРАФИЦИ НА КОНСУЛТАЦИИТЕ И ИЗПИТИТЕ


 І курс, специалност "Горско стопанство и дърводобив" page written 24x24
ІІ курс, специалност "Горско стопанство и дърводобив" page written 24x24
ІІ курс, специалност "Горско и ловно стопанство" page written 24x24