УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ИНСТИТУЦИЯТА

 

 138   Преместване на ученици в държавните и в общинските училища pages written 64x64  
138  Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием pages written 64x64  
138  Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в XI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием pages written 64x64  
141  Издаване на диплома за средно образование pages written 64x64  
143  Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование pages written 64x64 page written 64x64
147  Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити pages written 64x64  
148  Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити pages written 64x64  
153  Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи pages written 64x64 page written 64x64
154  Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация pages written 64x64  
155  Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация pages written 64x64 page written 64x64
156  Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година) pages written 64x64 page written 64x64
156  Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година) pages written 64x64 page written 64x64