Публични покани и обяви

26.02.2019 г. - Доставка на ел. енергия

Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ПГСС „Г.Милев” гр. Мъглиж

     

 

Документи:

 

Резултат:

 

 

03.11.2016 г. - АРХИВ /доставка на транспортни средства - приключила/

Обявление за доставка на транспортни средства за провеждане на училищна практика в реална работна среда за нуждите на ПГСС „Г.Милев” гр.Мъглиж по проект № 0602-504/03.06.2016г., Национална програма „Осигуряване на съвременната образователна среда”, модул „Модернизиране на системата на професионалното образование”

 

 

10.11.2016 г. - АРХИВ /доставка на ел. енергия - приключила/

Обявление за доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на ПГСС „Г.Милев” гр. Мъглиж

 

18.12.2015 г. - АРХИВ /превоз - приключила/

Публична покана за избор на изпълнител за извършване на услуга - превозване на ученици от местоживеене до училище по маршрут: гр. Стара Загора - с. Змеево - с. Ягода - с. Тулово - гр. Мъглиж и обратно

17.11.2014 г. - АРХИВ /гориво и превоз - приключили/

Публична покана за доставка на гориво и смазочни материали за зареждане на автомобили на бюджетна издръжка в ПГСС "Гео Милев" гр. Мъглиж

 

Публична покана за избор на изпълнител за извършване на услуга - превозване на ученици от местоживеене до училище по маршрут: гр. Стара Загора - с. Змеево - с. Ягода - с. Тулово - гр. Мъглиж и обратно

17.10.2014 г. - АРХИВ /гориво и превоз - прекратени/

Публична покана за доставка на гориво и смазочни материали за зареждане на автомобили на бюджетна издръжка в ПГСС "Гео Милев" гр. Мъглиж /прекратена процедура/

 

Публична покана за избор на изпълнител за извършване на услуга - превозване на ученици от местоживеене до училище по маршрут: гр. Стара Загора - с. Змеево - с. Ягода - с. Тулово - гр. Мъглиж и обратно /прекратена процедура/