Училищна документация

pages written 24x24 Етичен кодекс на училищната общност

pages written 24x24 Стратегия за развитие на училището с приложен към нея план за действие и  финансиране

pages written 24x24 Правилник за дейността на училището

pages written 24x24 Годишен план за дейността

pages written 24x24 Училищна стратегия за превенция на отпадането на ученици и програма за превенция на ранното напускане на училище

pages written 24x24 Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи

 

Качество на образованието

page written 24x24 Доклад за проведеното самооценяване с цел установяване на постигнатото качество на професионалното образование и обучение през учебната 2015-2016 година

page written 24x24 Мерки за повишаване на качеството на професионалното образование и обучение 

 

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

 

page written 24x24 План за действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари

page written 24x24 Досие за осигуряване на пожарната безопасност

page written 24x24 План за безопасност на движението по пътищата

page written 24x24 План за сигурност с мерки за противодействие на тероризма /разработен в изпълнение на Решение на Министерския съвет № 669 от 02.11.2017 г. за приемане на "Национален план за противодействие на тероризма" и на Наредба № 8121з-1225 от 27.09.2017 г. за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма/ - съхранява се в училището