Специалности

Агроекология

 

ae

Професия "Агроеколог"

Завършилите намират реализация като специалисти и консултанти в регионалните служби по растителна защита и инспекциите за опазване на околната среда и водите. Имат възможност да развият собствен бизнес или да работят във фирми, кооперации и сдружения за производство, преработка и реализация на агроекологични продукти.
 
Учениците от тази нова и перспективна специалност усвояват знания за състава на почвите, водите и въздуха, за предпазването на околната среда от замърсяване. Изучават принципите на екологичното селско стопанство, биологичното земеделие и органичните ферми. Придобиват практически умения за прилагане на Европейски агроекологични програми и системи за управление на околната среда. Учат се на производство на здравословни, висококачествени и екологично чисти продукти.
 
Агроекологията е науката чрез която съвременното селско стопанство отговаря на Европейските изисквания за развитие, за съхраняване на природните ресурси и подобряване качеството на живот.
 
След завършване на дванадесети клас и успешно полагане на държавните изпити учениците могат да получат средно образование и трета степен на професионална квалификация по професията "Агроеколог".
 
След успешно звършен единадесети клас учениците могат да положат изпит за придобиване правоспособност за управление на МПС категория Ткт и категория В, а след дванадесети клас учениците могат да положат изпит за придобиване правоспособност за управление на МПС категория Твк.
 
  
За учениците, приети в 9.-ти клас до учебната 2017-2018 година, включително, обучението се осъществява в дневна форма по утвърден от МОН учебeн план /от 2012 г./ .
От учебната 2017-2018 година учениците се приемат в 8.-ми клас и обучението се осъществява в дневна форма по утвърден от МОН типов учебен план /от 2017 г./.
 
 
Училищни учебни планове /УУП/:
 

- за приетите през учебната 2018-2019 година в 8.-ми клас

 

- за приетите през учебната 2017-2018 година в 8.-ми клас, продължили през учебната 2018-2019 година в 9.-ти клас

 

- за приетите през учебната 2017-2018 година в 9.-ти клас /за целия курс на обучение/

 

- за приетите през учебната 2016-2017 година в 9.-ти клас /за целия курс на обучение/

 

 - за приетите през учебната 2015-2016 година в 9.-ти клас /за целия курс на обучение/

 - за учениците в 10.-ти клас през учебната 2015-2016 година - приложение към УУП

 - за учениците в 11.-ти клас през учебната 2015-2016 година - приложениe към УУП

 

- за приетите през учебната 2014-2015 година в 9.-ти клас /за целия курс на обучение/

 

Механизация на селското стопанство

Професия "Техник на селскостопанска техника"

mss1 mss3 mss2 mss4

 

 

 Учениците от тази традиционна специалност получават добра професионална подготовка по устройството на трактори, автомобили, комбайни и земеделска техника, тяхната експлоатация и ремонт.
 
След завършване на дванадесети клас и успешно полагане на държавните изпити учениците могат да получат средно образование и трета степен на професионална квалификация по професията "Техник на селскостопанска техника".
 
След успешно звършен единадесети клас учениците могат да положат изпит за придобиване правоспособност за управление на МПС категория Ткт и категория В, а след дванадесети клас учениците могат да положат изпит за придобиване правоспособност за управление на МПС категория Твк и Твк-З.
 
Завършилите намират реализация като специалисти по управление, поддържане и ремонт на техниката в машинните паркове на земеделски и горски стопанства, в строителни и транспортни фирми, в пунктове за годишни технически прегледи на МПС.
 
 
За учениците, приети в 9.-ти клас до учебната 2017-2018 година, включително, обучението се осъществява в дневна форма по утвърден от МОН учебeн план /техник от 2009 г./.
 
 
До учебната 2017-2018 година е осъществявано обучение в задочна форма по утвърден от МОН учебен план /монтьор от 2009 г./.
От учебната 2017-2018 година учениците се приемат в 8.-ми клас и обучението се осъществява в дневна форма по утвърден от МОН типов учебен план/от 2017 г./.
 
 
Училищни учебни планове:
 
 
 
 
 
- приложения към /УУП/ за ученици в 10 клас11 клас, 12 клас през учебната 2015-2016 година
 
- приложения към /УУП/ за ученици в 11 клас, 12 клас през учебната 2014-2015 година 
- приложение към /УУП/ за ученици в задочна форма в 12 клас през учебната 2014-2015 година
 

Горско стопанство и дърводобив

Професия "Техник-лесовъд"

gsd1 gsd4 gsd5

 

 

Учениците от тази атрактивна специалност изучават най-съществените проблеми, свързани с лесокултурните мероприятия в горите: възобновителни процеси, сечи, залесявания, защита, ползване, стопанисване и охрана.
 
След завършване на дванадесети клас и успешно полагане на държавните изпити учениците могат да получат средно образование и трета степен на професионална квалификация по професията "Техник-лесовъд".
 
Придобилите трета степен на професионална квалификация могат да се явят на изпит за придобиване на правоспособност за работа с преносима горска техника (БМТ и храсторез), категория Тпс.
 
Завършилите намират реализация като специалисти в държавните лесничейства, в лесозащитните и семеконтролни станции, в проектантски организации, във фирми за добив и търговия на дървен материал.
 
  
За учениците, приети в 9.-ти клас до учебната 2017-2018 година, включително, обучението се осъществява в дневна форма по утвърден от МОН учебен план /от 2009 г./.
От учебната 2017-2018 година учениците се приемат в 8.-ми клас и обучението се осъществява в дневна форма по утвърден от МОН типов учебен план /от 2017 г./.
 
 
Училищни учебни планове:
 
 
 
 
 
- приложения към /УУП/ за ученици в 10 клас11 клас12 клас през учебната 2015-2016 година
 
- приложения към /УУП/ за ученици в 11 клас през учебната 2014-2015 година
 

Горско и ловно стопанство

 

Професия "Техник-лесовъд"

gls4 gs5 gls2

 

Учениците от тази атрактивна специалност изучават най-съществените проблеми, свързани с лесокултурните мероприятия и със стопанисване на дивеча в горите. Познават добива, залесяването, възобновителните процеси и сечи в горите, развъждането, ползването и охраната на дивеча в тях.
 
След завършване и успешно полагане на държавните изпити учениците могат да получат средно образование и трета степен на професионална квалификация по професията "Техник-лесовъд".
 
Придобилите трета степен на професионална квалификация могат да се явят на изпит за придобиване на правоспособност за работа с преносима горска техника (БМТ и храсторез), категория Тпс.
 
Завършилите намират реализация като специалисти в държавните ловни стопанства, в дивечовъдни и рибовъдни стопанства, във ферми за развъждане, отглеждане и стопанисване на редки животински видове, във фирми за организиране на спортен и туристически лов и риболов.
 
Обучението е осъществявано по утвърден от МОН учебен план /от 2009 г./.
 
Приложение към училищен учебен план за ученици в 12 клас през учебната 2014-2015 година
 

Малък и среден бизнес

Професия "Сътрудник в малък и среден бизнес"

 msb1  msb2  msb3

 

  

Тази перспективна икономическа специалност е подходяща за дейни и предприемчиви хора. Изучават се основните принципи на счетоводната отчетност, методите за организиране и осъществяване на документооборота, нормативната уредба, регламентираща различни стопански дейности.
 
След завършване на дванадесети клас и успешно полагане на държавните изпити учениците могат да получат средно образование и втора степен на професионална квалификация по професията "Сътрудник в малък и среден бизнес".
 
Завършилите намират реализация в малки и средни предприятия като административни организатори, аналитични специалисти и консултанти в малкия и среден бизнес, в отделите за човешки ресурси на фирми в различни сфери на стопанската дейност.
 
Обучението е осъществявано в дневна форма по утвърден от МОН учебен план /от 2004 г./ и в задочна форма по утвърден от МОН учебен план /от 2011 г./.
 
 
Училищни учебни планове:
 
- приложения към /УУП/ за ученици в 10 клас - задочна форма12 клас - дневна форма, през учебната 2015-2016 година
 
- приложения към /УУП/ за ученици в 11 клас - дневна форма, през учебната 2014-2015 година
 

Лесокултурни дейности

Професия "Работник в горското стопанство"

lkd1 lkd2 lkd3

 

Учениците се ограмотяват с цел придобиване на основно образование. Изучават принципите на отглеждане и ползване на растителни видове със стопанско значение, прилагането на различни лесокултурни мероприятия в горите.
 
Успешно завършилите осми клас получават основно образование.
 
След завършване на девети клас и успешно полагане на държавните изпити учениците могат да получат първа степен на професионална квалификация по професията "Работник в горското стопанство".
 
Завършилите намират реализация в държавните лесничейства, лесозащитни и семеконтролни станции, в разсадници и други предприятия за отглеждане и стопанисване на растителни видове.
 
Обучението е осъществявано в задочна форма по утвърден от МОН учебен план /от 2009 г./.