Незаети места за ученици в осми клас след трети етап на класиране за учебната 2023/2024 година

Свободни места 4-то класиране

 

Незаети места за ученици в осми клас след втори етап на класиране за учебната 2023/2024 година

Свободниместаза3токласиране

Европейската седмица на професионалните умения 2022

Професионална гимназия по селско стопанство „Гео Милев“ – Мъглиж, отбеляза Европейската седмица на професионалните умения. Учениците и от трите специалности – „Механизация на селското стопанство“, „Горско стопанство и дърводобив“ и „Агроекология“, показаха наученото по време на обучението си. Професионалното образование не само повишава знанията по съответната специалност, но и дава професионални умения, които девойките и младежите ще могат да използват, когато започнат професионалната си реализация.

Черпихме италиански опит в биоземеделието и агроекологията

Успешно приключи работата на ученици и учители по финансирания от програма Еразъм+ проект „Италианският опит в биоземеделието и агроекологията”. 45-има ученици и 6-има учители от 3 училища бяха на двуседмични учебни практики на територията на регион Пиемонте в Италия. Мобилността по договор № 2020-1-BG01-KA102-078862 се проведе в три потока: в периода май – юни тази година с наставниците на италианския ни партньор Мост Сас работиха учениците от ПГЗ „Христо Ботев“ – Ямбол, през юни – юли на практика бяха младежите от ПГСС „Гео Милев“ – Мъглиж, а през септември в Италия бяха представителите на ПГ СГСТ „Н. Й. Вапцаров“ – Чепеларе.
Учебните практики включват лекции и работа в биологични стопанства за плодове и зеленчуци, където учениците усвояват практични знания и умения в реална работна среда. Така се запознават с 10-те основни принципа на агроекологията: разнообразие, синергии, ефективност, устойчивост, рециклиране, създаване и споделяне на знания, човешки и социални ценности, култура и хранителни традиции, отговорно управление, кръгова и солидарна икономика. След теоретично запознаване с принципите учениците на практика научават какви са ползите от тях за околната среда,  фермерите и потребителите по време на работата си в био зеленчукова градина, в конвенционална зеленчукова градина, в оранжерии, в селския туризъм със зеленчуци, плодове и животни, във ферма за селски туризъм за опазване и превенция от атмосферни влияния, във ферма за преработка и съхранение на продукти и във ферма за биологични плодове.
В края на практиката учениците полагат изпит и получават оценка на придобитите знания, умения и компетенции и им се издава сертификат Европас.
ПГСС „Гео Милев“ вече има дългогодишен опит в подготовка и реализация на проекти за транснационална мобилност за ученици и учители по програма „Леонардо да Винчи”, а от 2014-а по Програма Еразъм+. До момента са реализирани 8 проекта за мобилност, от които 2 в консорциум с други училища. 7 са за ученици за практика в  селскостопански фирми и 1 проект за обмен на  учители.
В резултат от реализираните проекти екипът на гимназията придоби ценен опит и компетенции и доказа своя професионализъм, отговорно отношение и умения за работа в междукултурна среда Последният проект „Италианският опит в биоземеделието и агроекологията” е надграждане над предишните в професионално отношение и в сферата на международното сътрудничество и управление на проекти.
Европейският план за развитие на консорциума е част от Стратегиите за развитие на трите професионални гимназии. Основната цел в рамките на Европейския план за развитие е консорциумът да поддържа ниво на обучение, съответстващо на европейските и международните практики в областта на селското стопанство.
Основна цел на проекта „Италианският опит в биоземеделието и агроекологията” е повишаване на професионалните умения и компетенции на учениците в
биоземеделието и агроекологията, придобити в България, чрез практика в реална работна среда в Италия.
Специфични цели са:
– Повишаване на професионалните компетенции на ползвателите чрез усвояване на италианския опит за управление на екологична ферма – избор на културите, сеитбообращения, сортове;
– Усвояване на опита на италианските специалисти в растителна защита, спазвайки принципите на агроекологията;
– Заимстване на нови компетенции в предприемачеството за реализацията на продукти от засяване на културите до консуматорите.
Освен развитие в професионална област проектът цели повишаване на езиковите компетенции на учениците, повишаване на уменията за работа в междукултурна среда с респект към културните различия и ценности, личностно и културно развитие, разширяване на личния мироглед и толерантност към хора, които са различни.
Проектът има за цел и повишаване квалификацията на учителите участници в проекта – повишаване на компетенциите в педагогическата дейност чрез усвояване на нови методи на обучение, повишаване на компетенциите в професионална сфера чрез анализ на добри практики в Италия и трансфер в България, усвояване на европейски модели, подходи и идеи, повишаване на уменията за работа в междукултурна среда и изграждане на капацитет за разработка и управление на транснационални проекти.

Актуални дейности за учениците в Х клас

НАЦИОНАЛНИ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ

Със заповед № РД 09-4065/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката с определение датите за провеждане на изпитите от националното външно оценяване за Х клас :

.

  1. Български език и литература – ​​13 юни 2023 г., начало 11,00 часа
  2.  Математика – 16 юни 2023 г., начало 11,00 часа

Актуални дейности за учениците в ХII клас

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Със заповед № РД 09-4063/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката с определение на датите за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителни държавни изпити за придобиване на професионална квалификация:

1. Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – ​​​​​​19 май 2023 г., начало 08,30 ч.

2. Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 23 май 2023 г., начало 08,30 ч.

 

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити/до държавни изпити за придобиване на професионална квалификациядо 18 май 2023 г.

Предоставяне на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по практика по професията) – до 7 юни 2023 г.