НОВИ ХОРИЗОНТИ ЗА РАЗВИТИЕ

перспективи за професионално образование
Възможности за професионално обучение
Общежитие

Общежитието към професионалната гимназия разполага с 60 места за предоставяне на обща подкрепа на личностно развитие на ученици от училището. На настанените са осигурени отлични условия за самоподготовка, живеене и отдих.

Училище

Професионалната гимназия пази и следва традициите на поколения педагози, търси и подкрепя внедряването на нови техники, технологии и иновации в преподаването, предлага високо ниво на професионална подготовка по професии и специалности за съвременното селско и горско стопанство.

Транспорт

Гимназията разполага със съвременни автобуси и микробуси, с които осигурява безплатен училищен транспорт на всички свои ученици както от селищата в община Мъглиж, така и от Твърдица, Казанлък и Стара Загора.     

 

Транспорт
СПЕЦИАЛНОСТИ

Механизация на селското стопанстно

Прием в VІІІ клас с 5 г. срок на обучение, в дневна или самостоятелна форма /за завършили основно образование/ Учениците получават отлична професионална подготовка по устройство, експлоатация, управление и ремонт на трактори, автомобили, комбайни и друга земеделска техника.

Горско стопанство и дърводобив

Прием в VІІІ клас с 5 г. срок на обучение, в дневна или самостоятелна форма /за завършили основно образование/ Учениците, завършили специалността, намират реализация в лесничейства, разсадници и предприятия за отглеждане, стопанисване, опазване и реализация на растителни и животински видове.

Агроекология

Прием в VІІІ клас с 5 г. срок на обучение, в дневна или самостоятелна форма /за завършили основно образование/ Агроеколозите се реализират в служби по растителна защита, инспекции за опазване на околната среда и водите, в предприятия за производство, преработка и реализация на екологични и биологични продукти.

ОБУЧЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Водачи на МПС,
категория Ткт

Правоспособност за извършване на транспортна дейност с колесни трактори по републиканските и общински пътища.

Водачи на МПС,
категория Твк

Правоспособност за работа с верижни и колесни трактори и агрегатираните към тях работни машини.

Водачи на МПС,
категория Твк-З

Правоспособност за работа със специализирана и специална самоходна земеделска техника /прибираща техника-комбайн/.

Водачи на МПС,
категория "В"

Правоспособност за управление на моторни превозни средства с допустима максимална маса, която не надвишава 3500 кг, проектирани и конструирани за превоз на не повече от 8 пътници плюс водач.

Моторни триони и храсторези

Правоспособност за работа със стационарна и преносима земеделска и горска техника./за завършили основно образование/.

ПРОЕКТИ

   

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

   

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

НОВИНИ
Открийте ни тук
Контакти: