НОВИ ХОРИЗОНТИ ЗА РАЗВИТИЕ

перспективи за професионално образование
Възможности за професионално обучение
Общежитие

Общежитието към професионалната гимназия разполага с 60 места за предоставяне на обща подкрепа на личностно развитие на ученици от училището. На настанените са осигурени отлични условия за самоподготовка, живеене и отдих.

Училище

Професионалната гимназия пази и следва традициите на поколения педагози, търси и подкрепя внедряването на нови техники, технологии и иновации в преподаването, предлага високо ниво на професионална подготовка по професии и специалности за съвременното селско и горско стопанство.

Транспорт

Гимназията разполага със съвременни автобуси и микробуси, с които осигурява безплатен училищен транспорт на всички свои ученици както от селищата в община Мъглиж, така и от Твърдица, Казанлък и Стара Загора.     

 

Транспорт
СПЕЦИАЛНОСТИ

Механизация на селското стопанстно

Прием в VІІІ клас с 5 г. срок на обучение, в дневна или самостоятелна форма /за завършили основно образование/ Учениците получават отлична професионална подготовка по устройство, експлоатация, управление и ремонт на трактори, автомобили, комбайни и друга земеделска техника.

Горско стопанство и дърводобив

Прием в VІІІ клас с 5 г. срок на обучение, в дневна или самостоятелна форма /за завършили основно образование/ Учениците, завършили специалността, намират реализация в лесничейства, разсадници и предприятия за отглеждане, стопанисване, опазване и реализация на растителни и животински видове.

Агроекология

Прием в VІІІ клас с 5 г. срок на обучение, в дневна или самостоятелна форма /за завършили основно образование/ Агроеколозите се реализират в служби по растителна защита, инспекции за опазване на околната среда и водите, в предприятия за производство, преработка и реализация на екологични и биологични продукти.

ПРЕКВАЛИФИКАЦИИ

/за завършили средно образование/
Обучение в самостоятелна форма за придобиване степен на професионална квалификация по всички изучавани специалности.
срок на обучение - 2 години

ОБУЧЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Водачи на МПС,
категория Ткт

Правоспособност за извършване на транспортна дейност с колесни трактори по републиканските и общински пътища.

Водачи на МПС,
категория Твк

Правоспособност за работа с верижни и колесни трактори и агрегатираните към тях работни машини.

Водачи на МПС,
категория Твк-З

Правоспособност за работа със специализирана и специална самоходна земеделска техника /прибираща техника-комбайн/.

Водачи на МПС,
категория "В"

Правоспособност за управление на моторни превозни средства с допустима максимална маса, която не надвишава 3500 кг, проектирани и конструирани за превоз на не повече от 8 пътници плюс водач.

Моторни триони и храсторези

Правоспособност за работа със стационарна и преносима земеделска и горска техника./за завършили основно образование/ Прием в VІІІ клас с 5 г. срок на обучение, в дневна или самостоятелна форма

ПРИЕМ

ГРАФИК на дейностите

03 - 07 юли 2020 г.​ - Подаване на документи за участие в първи етап на приемане на ученици

до 13 юли 2020 г. - Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап

до 16 юли 2020 г. - Записване на приетите ученици на първи етап или подаване на заявление за участие на във втори етап

до 20 юли 2020 г. - Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 22 юли 2020 г. - Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

23 юли 2020 г. - Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап

24 - 27 юли 2020 г. - Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

29 юли 2020 г. - Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап

30 юли 2020 г. - Записване на приетите ученици на трети етап

03 август 2020 г. - Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места на трети етап

до 10 септември 2020 г. - Попълване на незаетите места след трети етап

ПРОЕКТИ
НОВИНИ
Открийте ни тук
Контакти:
  • pgssmg@abv.bg
  • +3594321 2310 - директор
  • +3594321 2371 - канцелария
  • ул. "Гео Милев" 70, 6180 гр. Мъглиж, Република България