Незаети места за ученици в осми клас след трети етап на класиране за учебната 2023/2024 година

Свободни места 4-то класиране

 

Незаети места за ученици в осми клас след втори етап на класиране за учебната 2023/2024 година

Свободниместаза3токласиране

Европейската седмица на професионалните умения 2022

Професионална гимназия по селско стопанство „Гео Милев“ – Мъглиж, отбеляза Европейската седмица на професионалните умения. Учениците и от трите специалности – „Механизация на селското стопанство“, „Горско стопанство и дърводобив“ и „Агроекология“, показаха наученото по време на обучението си. Професионалното образование не само повишава знанията по съответната специалност, но и дава професионални умения, които девойките и младежите ще могат да използват, когато започнат професионалната си реализация.

Черпихме италиански опит в биоземеделието и агроекологията

Успешно приключи работата на ученици и учители по финансирания от програма Еразъм+ проект „Италианският опит в биоземеделието и агроекологията”. 45-има ученици и 6-има учители от 3 училища бяха на двуседмични учебни практики на територията на регион Пиемонте в Италия. Мобилността по договор № 2020-1-BG01-KA102-078862 се проведе в три потока: в периода май – юни тази година с наставниците на италианския ни партньор Мост Сас работиха учениците от ПГЗ „Христо Ботев“ – Ямбол, през юни – юли на практика бяха младежите от ПГСС „Гео Милев“ – Мъглиж, а през септември в Италия бяха представителите на ПГ СГСТ „Н. Й. Вапцаров“ – Чепеларе.
Учебните практики включват лекции и работа в биологични стопанства за плодове и зеленчуци, където учениците усвояват практични знания и умения в реална работна среда. Така се запознават с 10-те основни принципа на агроекологията: разнообразие, синергии, ефективност, устойчивост, рециклиране, създаване и споделяне на знания, човешки и социални ценности, култура и хранителни традиции, отговорно управление, кръгова и солидарна икономика. След теоретично запознаване с принципите учениците на практика научават какви са ползите от тях за околната среда,  фермерите и потребителите по време на работата си в био зеленчукова градина, в конвенционална зеленчукова градина, в оранжерии, в селския туризъм със зеленчуци, плодове и животни, във ферма за селски туризъм за опазване и превенция от атмосферни влияния, във ферма за преработка и съхранение на продукти и във ферма за биологични плодове.
В края на практиката учениците полагат изпит и получават оценка на придобитите знания, умения и компетенции и им се издава сертификат Европас.
ПГСС „Гео Милев“ вече има дългогодишен опит в подготовка и реализация на проекти за транснационална мобилност за ученици и учители по програма „Леонардо да Винчи”, а от 2014-а по Програма Еразъм+. До момента са реализирани 8 проекта за мобилност, от които 2 в консорциум с други училища. 7 са за ученици за практика в  селскостопански фирми и 1 проект за обмен на  учители.
В резултат от реализираните проекти екипът на гимназията придоби ценен опит и компетенции и доказа своя професионализъм, отговорно отношение и умения за работа в междукултурна среда Последният проект „Италианският опит в биоземеделието и агроекологията” е надграждане над предишните в професионално отношение и в сферата на международното сътрудничество и управление на проекти.
Европейският план за развитие на консорциума е част от Стратегиите за развитие на трите професионални гимназии. Основната цел в рамките на Европейския план за развитие е консорциумът да поддържа ниво на обучение, съответстващо на европейските и международните практики в областта на селското стопанство.
Основна цел на проекта „Италианският опит в биоземеделието и агроекологията” е повишаване на професионалните умения и компетенции на учениците в
биоземеделието и агроекологията, придобити в България, чрез практика в реална работна среда в Италия.
Специфични цели са:
– Повишаване на професионалните компетенции на ползвателите чрез усвояване на италианския опит за управление на екологична ферма – избор на културите, сеитбообращения, сортове;
– Усвояване на опита на италианските специалисти в растителна защита, спазвайки принципите на агроекологията;
– Заимстване на нови компетенции в предприемачеството за реализацията на продукти от засяване на културите до консуматорите.
Освен развитие в професионална област проектът цели повишаване на езиковите компетенции на учениците, повишаване на уменията за работа в междукултурна среда с респект към културните различия и ценности, личностно и културно развитие, разширяване на личния мироглед и толерантност към хора, които са различни.
Проектът има за цел и повишаване квалификацията на учителите участници в проекта – повишаване на компетенциите в педагогическата дейност чрез усвояване на нови методи на обучение, повишаване на компетенциите в професионална сфера чрез анализ на добри практики в Италия и трансфер в България, усвояване на европейски модели, подходи и идеи, повишаване на уменията за работа в междукултурна среда и изграждане на капацитет за разработка и управление на транснационални проекти.

Актуални дейности за учениците в Х клас

НАЦИОНАЛНИ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ

Със заповед № РД 09-4065/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката с определение датите за провеждане на изпитите от националното външно оценяване за Х клас :

.

 1. Български език и литература – ​​13 юни 2023 г., начало 11,00 часа
 2.  Математика – 16 юни 2023 г., начало 11,00 часа

Актуални дейности за учениците в ХII клас

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Със заповед № РД 09-4063/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката с определение на датите за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителни държавни изпити за придобиване на професионална квалификация:

1. Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – ​​​​​​19 май 2023 г., начало 08,30 ч.

2. Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 23 май 2023 г., начало 08,30 ч.

 

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити/до държавни изпити за придобиване на професионална квалификациядо 18 май 2023 г.

Предоставяне на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по практика по професията) – до 7 юни 2023 г.

Организация на учебния процес в условията на извънредна епидемична обстановка

05.02.2022 г.

От 07.02.2022 г.  до 11.02.2022 г.  учебният процес за всички паралелки в училището и общежитието ще се осъществява от разстояние в електронна среда.

Дневен режим на учебните занятия:

За всички паралелки от VІІІ до ХІІ клас:

 • І учебен час – от 8:30 до 9:10 часа;
 • ІІ учебен час – от 9:20 до 10:00 часа;
 • ІІІ учебен час – от 10:10 до 10:50 часа;
 • ІV учебен час – от 11:10 до 11:50 часа;
 • V учебен час – от 12:00 до 12:40 часа;
 • VІ учебен час – от 12:50 до 13:30 часа;
 • VІІ учебен час – от 13:40 до 14:20 часа.

За групата в общежитието:

 • Самоподготовка – от 14:30 до 15:50 часа (понеделник, сряда, четвъртък и неделя) и от 13:30 до 14:50 часа (вторник)
 • Занимания по интереси – от 16:00 до 17:20 часа (понеделник, сряда, четвъртък и неделя) и от 15:00 до 16:20 часа (вторник)
 • Организиран отдих и физическа активност – от 17:30 до 18:50 часа (понеделник, сряда, четвъртък и неделя) и от 16:30 до 17:50 часа (вторник)
Заниманията на групите по интереси ще се провеждат от разстояние в електронна среда.
Вторият час на класа, консултациите по учебни предмети ще се провеждат от разстояние в електронна среда.
Теоретичното обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС ще се провежда от разстояние в електронна среда.
Практическото обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС ще се осъществява като индивидуални часове и при спазване на действащите противоепидемични мерки.

25.01.2022 г.

От 25.01.2022 г.  до 28.01.2022 г. се преустановява присъствения учебен процес за всички паралелки в училището и обучението ще се осъществява от разстояние в електронна среда.

Дневен режим на учебните занятия:

За всички паралелки от VІІІ до ХІІ клас:

 • І учебен час – от 8:30 до 9:10 часа;
 • ІІ учебен час – от 9:20 до 10:00 часа;
 • ІІІ учебен час – от 10:10 до 10:50 часа;
 • ІV учебен час – от 11:10 до 11:50 часа;
 • V учебен час – от 12:00 до 12:40 часа;
 • VІ учебен час – от 12:50 до 13:30 часа;
 • VІІ учебен час – от 13:40 до 14:20 часа.

За групата в общежитието:

 • Самоподготовка – от 14:30 до 15:50 часа (понеделник, сряда, четвъртък и неделя) и от 13:30 до 14:50 часа (вторник)
 • Занимания по интереси – от 16:00 до 17:20 часа (понеделник, сряда, четвъртък и неделя) и от 15:00 до 16:20 часа (вторник)
 • Организиран отдих и физическа активност – от 17:30 до 18:50 часа (понеделник, сряда, четвъртък и неделя) и от 16:30 до 17:50 часа (вторник)
Заниманията на групите по интереси: Ще се провеждат от разстояние в електронна среда.
Вторият час на класа, консултациите по учебни предмети: Ще се провеждат от разстояние в електронна среда.
Теоретичното обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС: Ще се провежда от разстояние в електронна среда.
Практическото обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС: Ще се осъществява като индивидуалните часове се провеждат извън времето на присъствен учебен процес (т. 20, буква “в” от заповед № РД-01-973/26.11.2021 г., изменена със заповед № РД-01-991/02.12.2021 г. на министъра на здравеопазването).

09.01.2022 г.

От 10.01.2022 г.  се възстановява присъствен учебен процес учениците от всички паралелки, които разполагат с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или на отрицателен резултат от лабораторно изследване или декларирано съгласие за тестване (веднъж седмично, както и във всеки първи ден след отсъствие), съгласно заповед № РД-01-973/26.11.2021 г., изменена със заповед № РД-01-991/02.12.2021 г.,  на министъра на здравеопазването и най-новите Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка, утвърдени със заповед № РД 09-4814/03.12.2021 г.  на министъра на образованието и науката.

Тестване с безплатни неинвазивни бързи антигенни тестове с проба от слюнка:

За учениците от VІІІ до ХІІ клас тестването се провежда веднъж седмично, в понеделник, в кабинета, където паралелката има първи час и започва 30 минути преди началото на учебните часове. Във всички останали дни тестването се провежда по същото време в медицинския кабинет само с учениците, за които това е първи присъствен ден след отсъствие.

За учениците от групата в общежитието тестването се провежда веднъж седмично, в неделя или в първия ден след отсъствие и започва непосредствено след пристигането им.

За учениците със СОП: тестването се извършва в домашни условия. Родителите могат да получат тестовете не по-късно от един ден преди изследването. За допускане в училището е необходимо родителите да представят декларация за спазени упътвания за изследването и за получен отрицателен резултат.

Дневен режим на учебните занятия:

За всички паралелки от VІІІ до ХІІ клас:

 • І учебен час – от 8:30 до 9:10 часа;
 • ІІ учебен час – от 9:20 до 10:00 часа;
 • ІІІ учебен час – от 10:10 до 10:50 часа;
 • ІV учебен час – от 11:10 до 11:50 часа;
 • V учебен час – от 12:00 до 12:40 часа;
 • VІ учебен час – от 12:50 до 13:30 часа;
 • VІІ учебен час – от 13:40 до 14:20 часа.

За групата в общежитието:

 • Самоподготовка – от 14:30 до 15:50 часа (понеделник, сряда, четвъртък и неделя) и от 13:30 до 14:50 часа (вторник)
 • Занимания по интереси – от 16:00 до 17:20 часа (понеделник, сряда, четвъртък и неделя) и от 15:00 до 16:20 часа (вторник)
 • Организиран отдих и физическа активност – от 17:30 до 18:50 часа (понеделник, сряда, четвъртък и неделя) и от 16:30 до 17:50 часа (вторник)
Заниманията на групите по интереси: Ще се провеждат от хибридно (присъствено за учениците, които отговарят на условията и ОРЕС за останалите.)
Занятията на групите за допълнително обучение по проект “Подкрепа за успех”: Ще се провеждат присъствено само с учениците, отговарящи на условията.
Вторият час на класа, консултациите по учебни предмети: Ще се провеждат присъствено, по утвърдените графици.
Теоретичното обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС: Ще се провежда хибридно (присъствено за учениците, отговарящи на условията и ОРЕС за останалите).
Практическото обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС: Ще се осъществява като индивидуалните часове се провеждат извън времето на присъствен учебен процес (т. 20, буква “в” от заповед № РД-01-973/26.11.2021 г., изменена със заповед № РД-01-991/02.12.2021 г. на министъра на здравеопазването).
Училищният транспорт продължава да се движи с непроменено разписание:

– линия Ветрен – Стара Загора – Тулово – Мъглиж (всеки учебен ден):

 • 6:45 ч. – Ветрен
 • 7:35 ч. – Алана, Стара Загора
 • 7:40 ч. – Димитър Благоев, Стара Загора
 • 8:00 ч. – с. Тулово
 • 8:20 ч. – гр. Мъглиж
 • 14:30 ч. – тръгване от Мъглиж по обратния маршрут

– линия Мъглиж – Ягода – Юлиево – Шаново – Елхово – Зимница – Ветрен – Дъбово – Мъглиж (всеки учебен ден):

 • 7:30 ч. – с. Ягода
 • 7:35 ч. – с. Юлиево
 • 7:40 ч. – с. Шаново
 • 7:45 ч. – с. Елхово
 • 7:50 ч. – с. Зимница
 • 7:55 ч. – с. Ветрен
 • 8:00 ч. – с. Дъбово
 • 8:20 ч. – гр. Мъглиж
 • 14:30 ч. – тръгване от Мъглиж по обратния маршрут
С цел възстановяване на присъствения учебен процес продължава събирането на декларации от ученици и родители.

Съгласно заповед № РД-01-973/26.11.2021 г., изменена със заповед № РД-01-991/02.12.2021 г.,  на министъра на здравеопазването и най-новите Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка, утвърдени със заповед № РД 09-4814/03.12.2021 г.  на министъра на образованието и науката, е необходимо поне 50% от учениците да разполагат с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или на отрицателен резултат от лабораторно изследване или декларирано съгласие за тестване (веднъж седмично, както и във всеки първи ден след отсъствие) в класната стая с предоставен безплатно от училището неинвазивен бърз антигенен тест с проба от слюнка за доказване на COVID-19.

При желание да декларират своето съгласие родителите и/или учениците трябва коректно да попълнят една от следните нови декларации:

Декларация за съгласие за ученици до 14-годишна възраст – попълва се само от родител;

Декларация за съгласие за ученици над 14-годишна възраст – попълва се от ученик, като за ненавършилите 18-годишна възраст се изисква подпис и на родител;

Декларация за съгласие за ученици със специални образователни потребности – попълва се от родител.

Декларации се подават в канцеларията на институцията. (Подалите вече декларации не е необходимо да попълват и от новите образци.)09

14.12.2021 г.

От 14.12.2021 г.  се възстановява присъственият учебен процес за всички паралелки в училището, без тестване с антигенни тестове.

10.12.2021 г.

От 13.12.2021 г.  се възстановява частично присъствен учебен процес и обучението ще се осъществява както следва:

 • VІІІА клас – ОРЕС за всички
 • VІІІБ клас – ОРЕС за всички
 • VІІІВ клас – хибридно
 • ІХА клас – ОРЕС за всички
 • ІХБ клас – хибридно
 • ІХВ клас – хибридно
 • ХА клас – ОРЕС за всички
 • ХБ клас – ОРЕС за всички
 • ХВ клас – хибридно
 • ХІА клас – хибридно
 • ХІБ клас – хибридно
 • ХІВ клас – ОРЕС за всички
 • ХІІА клас – хибридно
 • ХІІБ клас – ОРЕС за всички
 • ХІІВ клас – хибридно
 • Група в общежитието – хибридно
Училищният транспорт продължава да се движи с непроменено разписание:

– линия Ветрен – Стара Загора – Тулово – Мъглиж (всеки учебен ден):

 • 6:45 ч. – Ветрен
 • 7:35 ч. – Алана, Стара Загора
 • 7:40 ч. – Димитър Благоев, Стара Загора
 • 8:00 ч. – с. Тулово
 • 8:20 ч. – гр. Мъглиж
 • 14:30 ч. – тръгване от Мъглиж по обратния маршрут

– линия Мъглиж – Ягода – Юлиево – Шаново – Елхово – Зимница – Ветрен – Дъбово – Мъглиж (всеки учебен ден):

 • 7:30 ч. – с. Ягода
 • 7:35 ч. – с. Юлиево
 • 7:40 ч. – с. Шаново
 • 7:45 ч. – с. Елхово
 • 7:50 ч. – с. Зимница
 • 7:55 ч. – с. Ветрен
 • 8:00 ч. – с. Дъбово
 • 8:20 ч. – гр. Мъглиж
 • 14:30 ч. – тръгване от Мъглиж по обратния маршрут
Тестване с безплатни неинвазивни бързи антигенни тестове с проба от слюнка:

За учениците от VІІІ до ХІІ клас тестването се провежда веднъж седмично, в понеделник, в кабинета, където паралелката има първи час и започва 30 минути преди началото на учебните часове. Във всички останали дни тестването се провежда по същото време в медицинския кабинет само с учениците, за които това е първи присъствен ден след отсъствие.

За учениците от групата в общежитието тестването се провежда веднъж седмично, в неделя или в първия ден след отсъствие и започва непосредствено след пристигането им.

За учениците със СОП: тестването се извършва в домашни условия. Родителите могат да получат тестовете не по-късно от един ден преди изследването. За допускане в училището е необходимо родителите да представят декларация за спазени упътвания за изследването и за получен отрицателен резултат.

Дневен режим на учебните занятия:

За всички паралелки от VІІІ до ХІІ клас:

 • І учебен час – от 8:30 до 9:10 часа;
 • ІІ учебен час – от 9:20 до 10:00 часа;
 • ІІІ учебен час – от 10:10 до 10:50 часа;
 • ІV учебен час – от 11:10 до 11:50 часа;
 • V учебен час – от 12:00 до 12:40 часа;
 • VІ учебен час – от 12:50 до 13:30 часа;
 • VІІ учебен час – от 13:40 до 14:20 часа.

За групата в общежитието:

 • Самоподготовка – от 14:30 до 15:50 часа (понеделник, сряда, четвъртък и неделя) и от 13:30 до 14:50 часа (вторник)
 • Занимания по интереси – от 16:00 до 17:20 часа (понеделник, сряда, четвъртък и неделя) и от 15:00 до 16:20 часа (вторник)
 • Организиран отдих и физическа активност – от 17:30 до 18:50 часа (понеделник, сряда, четвъртък и неделя) и от 16:30 до 17:50 часа (вторник)
Заниманията на групите по интереси: Ще се провеждат от хибридно (присъствено за учениците, които отговарят на условията и ОРЕС за останалите.)
Занятията на групите за допълнително обучение по проект “Подкрепа за успех”: Ще се провеждат присъствено само с учениците, отговарящи на условията.
Вторият час на класа, консултациите по учебни предмети: Ще се провеждат присъствено, по утвърдените графици.
Теоретичното обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС: Ще се провежда хибридно (присъствено за учениците, отговарящи на условията и ОРЕС за останалите).
Практическото обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС: Ще се осъществява като индивидуалните часове се провеждат извън времето на присъствен учебен процес (т. 20, буква “в” от заповед № РД-01-973/26.11.2021 г., изменена със заповед № РД-01-991/02.12.2021 г. на министъра на здравеопазването).
С цел възстановяване на присъствения учебен процес продължава събирането на декларации от ученици и родители.

Съгласно заповед № РД-01-973/26.11.2021 г., изменена със заповед № РД-01-991/02.12.2021 г.,  на министъра на здравеопазването и най-новите Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка, утвърдени със заповед № РД 09-4814/03.12.2021 г.  на министъра на образованието и науката, е необходимо поне 50% от учениците да разполагат с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или на отрицателен резултат от лабораторно изследване или декларирано съгласие за тестване (веднъж седмично, както и във всеки първи ден след отсъствие) в класната стая с предоставен безплатно от училището неинвазивен бърз антигенен тест с проба от слюнка за доказване на COVID-19.

При желание да декларират своето съгласие родителите и/или учениците трябва коректно да попълнят една от следните нови декларации:

Декларация за съгласие за ученици до 14-годишна възраст – попълва се само от родител;

Декларация за съгласие за ученици над 14-годишна възраст – попълва се от ученик, като за ненавършилите 18-годишна възраст се изисква подпис и на родител;

Декларация за съгласие за ученици със специални образователни потребности – попълва се от родител.

Декларации се подават в канцеларията на институцията. (Подалите вече декларации не е необходимо да попълват и от новите образци.)

06.12.2021 г.

От 06.12.2021 г.  се преустановява присъствения учебен процес и обучението се осъществява от разстояние в електронна среда за всички паралелки в училището и за групата в общежитието.

Дневен режим на учебните занятия:

За учениците от всички паралелки от VІІІ до ХІІ клас:

 • І учебен час – от 8:30 до 9:10 часа;
 • ІІ учебен час – от 9:20 до 10:00 часа;
 • ІІІ учебен час – от 10:10 до 10:50 часа;
 • ІV учебен час – от 11:10 до 11:50 часа;
 • V учебен час – от 12:00 до 12:40 часа;
 • VІ учебен час – от 12:50 до 13:30 часа;
 • VІІ учебен час – от 13:40 до 14:20 часа.

За групата в общежитието:

 • Самоподготовка – от 14:30 до 15:50 часа (понеделник, сряда, четвъртък и неделя) и от 13:30 до 14:50 часа (вторник)
 • Занимания по интереси – от 16:00 до 17:20 часа (понеделник, сряда, четвъртък и неделя) и от 15:00 до 16:20 часа (вторник)
 • Организиран отдих и физическа активност – от 17:30 до 18:50 часа (понеделник, сряда, четвъртък и неделя) и от 16:30 до 17:50 часа (вторник)
Заниманията на групите по интереси: Ще се провеждат от разстояние в електронна среда за всички групи.
Занятията на групите за допълнително обучение по проект “Подкрепа за успех”: Няма да се провеждат.
Вторият час на класа, консултациите по учебни предмети: Ще се провеждат от разстояние в електронна среда, в електронната платформа „Школо“, по утвърдените графици.
Теоретичното обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС: Ще се провежда от разстояние в електронна среда.
Практическото обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС: Ще се осъществява като индивидуалните часове се провеждат извън времето на присъствен учебен процес (т. 20, буква “в” от заповед № РД-01-973/26.11.2021 г., изменена със заповед № РД-01-991/02.12.2021 г. на министъра на здравеопазването).
С цел възстановяване на присъствения учебен процес продължава събирането на декларации от ученици и родители.

Съгласно заповед № РД-01-973/26.11.2021 г., изменена със заповед № РД-01-991/02.12.2021 г.,  на министъра на здравеопазването и най-новите Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка, утвърдени със заповед № РД 09-4814/03.12.2021 г.  на министъра на образованието и науката, е необходимо поне 50% от учениците да разполагат с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или на отрицателен резултат от лабораторно изследване или декларирано съгласие за тестване (веднъж седмично, както и във всеки първи ден след отсъствие) в класната стая с предоставен безплатно от училището неинвазивен бърз антигенен тест с проба от слюнка за доказване на COVID-19.

При желание да декларират своето съгласие родителите и/или учениците трябва коректно да попълнят една от следните нови декларации:

Декларация за съгласие за ученици до 14-годишна възраст – попълва се само от родител;

Декларация за съгласие за ученици над 14-годишна възраст – попълва се от ученик, като за ненавършилите 18-годишна възраст се изисква подпис и на родител;

Декларация за съгласие за ученици със специални образователни потребности – попълва се от родител.

Декларации се подават в канцеларията на институцията. (Подалите вече декларации не е необходимо да попълват и от новите образци.)

01.12.2021 г.

Със заповед № РД 01-973/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването и най-новите Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка, утвърдени със заповед на министъра на образованието  са регламентирани възможностите за възстановяване на присъствен учебен процес при установена 14-дневна заболеваемост за общината и над 250 на 100 000 население.

За отделната паралелка е необходимо поне 50% от родителите и/или учениците да декларират съгласие за следното: два пъти седмично, както и във всеки първи ден след отсъствие, ученика да бъде тестван в класната стая с предоставен безплатно от училището неинвазивен бърз антигенен тест с проба от слюнка за доказване на COVID-19, одобрен от Министерството на здравеопазването, пуснат на пазара в България по реда на Закона за медицинските изделия и с оценено съответствие със съществените изисквания на Директива 98/79/ЕО за диагностичните медицински изделия.

Към момента в Професионалната гимназия обучението се провежда от разстояние в електронна среда за 50% от паралелките, а за останалите присъствено, без тестване на учениците.

При желание да декларират своето съгласие родителите и/или учениците трябва коректно да попълнят една от следните декларации:

Декларация за съгласие за ученици до 14-годишна възраст – попълва се само от родител;

Декларация за съгласие за ученици над 14-годишна възраст – попълва се от ученик, като за ненавършилите 18-годишна възраст се изисква подпис и на родител;

Декларация за съгласие за ученици със специални образователни потребности – попълва се от родител.

Декларации се подават в канцеларията на институцията.

30.11.2021 г.

За периода от 01.12.2021 г. до 14.122021 г., включително, на основание заповед № РД 09-4705/29.11.2021 г. на министъра на образованието и науката се въвежда график за редуване на присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна среда:

Начин на обучение за паралелките по периоди:

от 01.12.2021 г. до 07.12.2021 г.:

 • VІІІА клас – присъствено
 • VІІІБ клас – присъствено
 • VІІІВ клас – присъствено
 • ІХА клас – присъствено
 • ІХБ клас – присъствено
 • ІХВ клас – присъствено
 • ХА клас – ОРЕС
 • ХБ клас – ОРЕС
 • ХВ клас – ОРЕС
 • ХІА клас – ОРЕС
 • ХІБ клас – присъствено
 • ХІВ клас – ОРЕС
 • ХІІА клас – ОРЕС
 • ХІІБ клас – ОРЕС
 • ХІІВ клас – ОРЕС
 • Група в общежитието – присъствено

от 08.12.2021 г. до 14.12.2021 г.:

 • VІІІА клас – ОРЕС
 • VІІІБ клас – ОРЕС
 • VІІІВ клас – ОРЕС
 • ІХА клас – ОРЕС
 • ІХБ клас – ОРЕС
 • ІХВ клас – ОРЕС
 • ХА клас – присъствено
 • ХБ клас – присъствено
 • ХВ клас – присъствено
 • ХІА клас – присъствено
 • ХІБ клас – ОРЕС
 • ХІВ клас – присъствено
 • ХІІА клас – присъствено
 • ХІІБ клас – присъствено
 • ХІІВ клас – присъствено
 • Група в общежитието – присъствено
Училищният транспорт продължава да се движи с непроменено разписание:

– линия Ветрен – Стара Загора – Тулово – Мъглиж (всеки учебен ден):

 • 6:45 ч. – Ветрен
 • 7:35 ч. – Алана, Стара Загора
 • 7:40 ч. – Димитър Благоев, Стара Загора
 • 8:00 ч. – с. Тулово
 • 8:20 ч. – гр. Мъглиж
 • 14:30 ч. – тръгване от Мъглиж по обратния маршрут

– линия Мъглиж – Ягода – Юлиево – Шаново – Елхово – Зимница – Ветрен – Дъбово – Мъглиж (всеки учебен ден):

 • 7:30 ч. – с. Ягода
 • 7:35 ч. – с. Юлиево
 • 7:40 ч. – с. Шаново
 • 7:45 ч. – с. Елхово
 • 7:50 ч. – с. Зимница
 • 7:55 ч. – с. Ветрен
 • 8:00 ч. – с. Дъбово
 • 8:20 ч. – гр. Мъглиж
 • 14:30 ч. – тръгване от Мъглиж по обратния маршрут
Дневен режим на учебните занятия:

За учениците от всички паралелки от VІІІ до ХІІ клас:

 • І учебен час – от 8:30 до 9:10 часа;
 • ІІ учебен час – от 9:20 до 10:00 часа;
 • ІІІ учебен час – от 10:10 до 10:50 часа;
 • ІV учебен час – от 11:10 до 11:50 часа;
 • V учебен час – от 12:00 до 12:40 часа;
 • VІ учебен час – от 12:50 до 13:30 часа;
 • VІІ учебен час – от 13:40 до 14:20 часа.

За учениците в общежитието:

 • Самоподготовка – от 14:30 до 15:50 часа (понеделник, сряда, четвъртък и неделя) и от 13:30 до 14:50 часа (вторник)
 • Занимания по интереси – от 16:00 до 17:20 часа (понеделник, сряда, четвъртък и неделя) и от 15:00 до 16:20 часа (вторник)
 • Организиран отдих и физическа активност – от 17:30 до 18:50 часа (понеделник, сряда, четвъртък и неделя) и от 16:30 до 17:50 часа (вторник)
Заниманията по интереси на всички групи ще се провеждат от разстояние в електронна среда през целия период.
Занятията на групите за допълнително обучение по проект “Подкрепа за успех” ще се провеждат в периодите на присъствено обучение на съответните паралелки.
Вторият час на класа, консултациите по учебни предмети ще се провеждат от разстояние в електронна среда, в електронната платформа „Школо“, по утвърдените графици.
Теоретичното обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС ще се провежда от разстояние в електронна среда.
Практическото обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС ще се осъществява при спазване на т. 32 от заповед № РД-01-890 / 03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването.

25.11.2021 г.

На официалния сайт на Министерство на образованието и науката са публикувани най-новите Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка, утвърдени със заповеди на министрите на образованието и на здравеопазването.

Новите правила имат за цел да ускорят връщането към присъствено обучение и на учениците от първи и втори гимназиален етап.

Учебният процес в училището  остава, както е организиран за периода от 24.11.2021 г. до 30.11.2021 г.

21.11.2021 г.

Само на 22.11.2021 г., на основание заповед № РД 09-4465/17.11.2021 г. на министъра на образованието и науката, учебният процес ще се осъществява от разстояние в електронна среда за всички ученици в училището.

16.11.2021 г.

За периода от 17.11.2021 г. до 30.11.2021 г., включително, на основание заповед № РД 09-4445/16.11.2021 г. на министъра на образованието и науката се въвежда график за редуване на присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна среда:

Начин на обучение за паралелки от 17.11.2021 г. до 23.11.2021 г.:
 • VІІІА клас – присъствено
 • VІІІБ клас – присъствено
 • VІІІВ клас – присъствено
 • ІХА клас – присъствено
 • ІХБ клас – присъствено
 • ІХВ клас – присъствено
 • ХА клас – ОРЕС
 • ХБ клас – ОРЕС
 • ХВ клас – ОРЕС
 • ХІА клас – ОРЕС
 • ХІБ клас – присъствено
 • ХІВ клас – ОРЕС
 • ХІІА клас – ОРЕС
 • ХІІБ клас – ОРЕС
 • ХІІВ клас – ОРЕС
 • Група в общежитието – присъствено
Начин на обучение за паралелки от 24.11.2021 г. до 30.11.2021 г.:
 • VІІІА клас – ОРЕС
 • VІІІБ клас – ОРЕС
 • VІІІВ клас – ОРЕС
 • ІХА клас – ОРЕС
 • ІХБ клас – ОРЕСІХВ клас – ОРЕС
 • ХА клас – присъствено
 • ХБ клас – присъствено
 • ХВ клас – присъствено
 • ХІА клас – присъствено
 • ХІБ клас – ОРЕС
 • ХІВ клас – присъствено
 • ХІІА клас – присъствено
 • ХІІБ клас – присъствено
 • ХІІВ клас – присъствено
 • Група в общежитието – присъствено
Разписание на училищния транспорт от 17.11.2021 г.:

– линия Ветрен – Стара Загора – Тулово – Мъглиж (всеки учебен ден):

 • 6:45 ч. – Ветрен
 • 7:35 ч. – Алана, Стара Загора
 • 7:40 ч. – Димитър Благоев, Стара Загора
 • 8:00 ч. – с. Тулово
 • 8:20 ч. – гр. Мъглиж
 • 14:30 ч. – тръгване от Мъглиж по обратния маршрут

– линия Мъглиж – Ягода – Юлиево – Шаново – Елхово – Зимница – Ветрен – Дъбово – Мъглиж (всеки учебен ден):

 • 7:30 ч. – с. Ягода
 • 7:35 ч. – с. Юлиево
 • 7:40 ч. – с. Шаново
 • 7:45 ч. – с. Елхово
 • 7:50 ч. – с. Зимница
 • 7:55 ч. – с. Ветрен
 • 8:00 ч. – с. Дъбово
 • 8:20 ч. – гр. Мъглиж
 • 14:30 ч. – тръгване от Мъглиж по обратния маршрут
Заниманията по интереси на всички групи ще се провеждат от разстояние в електронна среда през целия период.
Заниманията на групите за допълнително обучение по проект “Подкрепа за успех” ще се провеждат в периодите на присъствено обучение на съответните паралелки.

07.11.2021 г.

От 08.11.2021 г.  на основание заповед № РД 09-4201/05.11.2021 г. на министъра на образованието и науката се преустановява присъствения учебен процес и се преминава към обучение от разстояние в електронна среда за всички паралелки в училището и общежитието.

Дневен режим за учениците от VІІІ до ХІІ клас:

 • І учебен час – от 8:30 до 9:10 часа;
 • ІІ учебен час – от 9:20 до 10:00 часа;
 • ІІІ учебен час – от 10:10 до 10:50 часа;
 • ІV учебен час – от 11:10 до 11:50 часа;
 • V учебен час – от 12:00 до 12:40 часа;
 • VІ учебен час – от 12:50 до 13:30 часа;
 • VІІ учебен час – от 13:40 до 14:20 часа.

Дневен режим за занятията на учениците в общежитието:

 • Самоподготовка – от 14:30 до 15:50 часа
 • Занимания по интереси – от 16:00 до 17:20 часа
 • Организиран отдих и физическа активност – от 17:30 до 18:50 часа

Занятията на групите по интереси да се провеждат от разстояние в електронна среда чрез средствата на електронната платформа „Школо“, като се запазят планираните дати, а началният час се промени на 13:40 часа.

Допълнителното обучение по проект „Подкрепа за успех“ за компенсиране на затруднения се преустановява.

Вторият час на класа, консултациите по учебни предмети да се провеждат от разстояние в електронна среда, в електронната платформа „Школо“, по утвърдените графици. 

Теоретичното обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС да става от разстояние в електронна среда.

Практическото обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС да се преустанови.

28.10.2021 г.

За периода от 29.10.2021 г. до 12.11.2021 г., включително, на основание заповед № РД 09-3964/28.10.2021 г. на министъра на образованието и науката се въвежда график за редуване на присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна среда:

Начин на обучение за паралелки от 29.10.2021 г. до 05.11.2021 г.:
 • VІІІА клас – ОРЕС
 • VІІІБ клас – ОРЕС
 • VІІІВ клас – ОРЕС
 • ІХА клас – ОРЕС
 • ІХБ клас – ОРЕСІХВ клас – ОРЕС
 • ХА клас – присъствено
 • ХБ клас – присъствено
 • ХВ клас – присъствено
 • ХІА клас – присъствено
 • ХІБ клас – ОРЕС
 • ХІВ клас – присъствено
 • ХІІА клас – присъствено
 • ХІІБ клас – присъствено
 • ХІІВ клас – присъствено
Начин на обучение за паралелки от 08.11.2021 г. до 12.11.2021 г.:
 • VІІІА клас – присъствено
 • VІІІБ клас – присъствено
 • VІІІВ клас – присъствено
 • ІХА клас – присъствено
 • ІХБ клас – присъствено
 • ІХВ клас – присъствено
 • ХА клас – ОРЕС
 • ХБ клас – ОРЕС
 • ХВ клас – ОРЕС
 • ХІА клас – ОРЕС
 • ХІБ клас – присъствено
 • ХІВ клас – ОРЕС
 • ХІІА клас – ОРЕС
 • ХІІБ клас – ОРЕС
 • ХІІВ клас – ОРЕС
Разписание на училищния транспорт от 02.11.2021 г.:

– линия Ветрен – Стара Загора – Тулово – Мъглиж (всеки учебен ден):

 • 6:45 ч. – Ветрен
 • 7:35 ч. – Алана, Стара Загора
 • 7:40 ч. – Димитър Благоев, Стара Загора
 • 8:00 ч. – с. Тулово
 • 8:20 ч. – гр. Мъглиж
 • 14:30 ч. – тръгване от Мъглиж по обратния маршрут

– линия Мъглиж – Ягода – Юлиево – Шаново – Елхово – Зимница – Ветрен – Дъбово – Мъглиж (всеки учебен ден):

 • 7:30 ч. – с. Ягода
 • 7:35 ч. – с. Юлиево
 • 7:40 ч. – с. Шаново
 • 7:45 ч. – с. Елхово
 • 7:50 ч. – с. Зимница
 • 7:55 ч. – с. Ветрен
 • 8:00 ч. – с. Дъбово
 • 8:20 ч. – гр. Мъглиж
 • 14:30 ч. – тръгване от Мъглиж по обратния маршрут3

20.10.2021 г.

На 21.10.2021 г., за всички ученици от училището и общежитието да се преустанови присъствения учебен процес и обучението да се осъществява от разстояние в електронна среда, чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.