Административна дейност

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ138 – Преместване на ученици в държавните и общинските училища138 – Приемане на ученици в VІІІ клас в непрофилираните училища – професионални гимназии, обединени и средни училища на места, определени по държавен план-прием138 – Приемане на ученици, завършили първи гимназиален етап на средно образование от обединените училища в ХІ клас в непрофилираните училища – професионални гимназии, обединени и средни училища на места, определени по допълнителния държавен план-прием141 – Издаване на диплома за средно образование143 – Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование


147 – Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити148 – Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити153 – Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи


154 – Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация155 – Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация


156 – Издаване на европейско приложение към диплома за средно образование (в сила от учебната 2021/2022 година)


156 – Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (в сила от учебната 2021/2022 година)

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Професионална гимназия по селско стопанство “Гео Милев”, гр. Мъглиж приема заявления за достъп до обществена информация всеки работен ден от 8:00 часа до 16:00 часа

  • на електронната поща на институцията: [email protected];
  • по пощенския адрес на институцията: 6180 гр. Мъглиж, община Мъглиж, област Стара Загора, ул. “Гео Милев” 70;
  • на място в канцеларията на институцията.

Информация за упражняване на правото на достъп до обществена информация

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация

Нормативи за плащане на принос за достъп до обществена информация, определение със заповед на министъра на финансите (ОТПАДА)

Наредба № Н-1 от 07.03.2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на достъп до обществена информация, издадена от министъра на финансите (НОВО)

Заявление (образец) за предоставяне на достъп до обществена информация

Професионална гимназия по селско стопанство “Гео Милев”, гр. Мъглиж приема заявления за достъп до обществена информация всеки работен ден от 8:00 часа до 16:00 часа

  • на електронната поща на институцията: [email protected];
  • по пощенския адрес на институцията: 6180 гр. Мъглиж, община Мъглиж, област Стара Загора, ул. “Гео Милев” 70;
  • на място в канцеларията на институцията.

Информация за упражняване на правото на достъп до обществена информация

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация

Нормативи за плащане на принос за достъп до обществена информация, определение със заповед на министъра на финансите (ОТПАДА)

Наредба № Н-1 от 07.03.2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на достъп до обществена информация, издадена от министъра на финансите (НОВО)

Заявление (образец) за предоставяне на достъп до обществена информация

Отчет за дейностите по ЗДОИ за 2018 година

Отчет за дейностите по ЗДОИ за 2019 година

Отчет за дейностите по ЗДОИ за 2020 година