НОВИ ХОРИЗОНТИ ЗА РАЗВИТИЕ

Перспективи за професионално образование
Възможности за професионално обучение


За НАС


Актуално

Общежитие

Общежитието към професионалната гимназия разполага с 60 места за предоставяне на обща подкрепа за личностно развитие на учениците от училището. На учениците са осигурени отлични условия за самоподготовка, живеене и отдих.

общуване


Училище
Училище


Професионалната гимназия пази и следва традициите на поколения педагози, търси и подкрепя внедряването на нови техники, технологии и иновации в преподаването, предлага високо ниво на професионална подготовка по професии и специалности за съвременното селско и горско стопанство.

Транспорт

Гимназията разполага със стандартни автобуси и микробуси, които осигуряват безплатен транспорт за всички ученици от селищата в община Мъглиж, и от Твърдица, Казанлък и Стара Загора.

ТранспортСПЕЦИАЛНОСТИ

 


Механизация на селското стопанстно

Прием в VІІІ клас с 5 г. срок на обучение, в дневна или самостоятелна форма
/за завършено основно образование/
Учениците получават отлична професионална подготовка по устройство, експлоатация, управление и ремонт на трактори, автомобили, комбайни и друга земеделска техника.

 


Горско стопанство и дърводобив

Прием в VІІІ клас с 5 г. срок на обучение, в дневна или самостоятелна форма
/за завършено основно образование/
Учениците, завършили специалността, намират реализация в лесничейства, разсадници и предприятия за отглеждане, стопанисване, опазване и реализация на растителни и животински видове.

 


Агроекология

Прием в VІІІ клас с 5 г. срок на обучение, в дневна или самостоятелна форма
/за завършено основно образование/
Агроеколозите се реализират в службите по растителна защита, инспекции за опазване на околната среда и водите, в предприятия за производство, преработка и реализация на екологични и биологични продукти.

ОБУЧЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Водачи на МПС,
категория Ткт

Правоспособност за извършване на транспортна дейност с колесни трактори по републиканските и общинските пътища.

Водачи на МПС,
категория Твк

Правоспособност за работа с верижни и колесни трактори и агрегатираните към тях работни машини.

Водачи на МПС,
категория Твк-З

Правоспособност за работа със специализирана и специална самоходна земеделска техника /прибираща техника-комбайн/.

Водачи на МПС,
категория “В”

Правоспособност за управление на моторни превозни средства с максимална маса, която не надвишава 3500 кг, проектирани и конструирани за превоз на не повече от 8 пътници плюс водач.

Моторни триони и храсторези

Правоспособност за работа със стационарна и преносима земеделска и горска техника /за завършено основно образование/.

 

ПРИЕМ


Държавен план-прием в осми клас за учебната 2022/2023 година в професионални и профилирани гимназии, в средни и обединени училища, утвърден със заповед № РД-06-242/22.03.2022 г.

 

ПРОЕКТИ

   

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на криза“ , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, финансиран от ЕС чрез европейски структурни и инвестиционни фондове

   

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, финансиран от ниски съюз чрез европейски структурни и инвестиционни фондове.

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелектуален растеж“ 2014-2020, финансиран от ЕС чрез европейски структурни и инвестиционни фондове.

https://www.youtube.com/watch?v=7ikGiDqKTFAhttps://www.youtube.com/watch?v=9VxLel8f_Pkhttps://www.youtube.com/watch?v= tqZPtOauJIEhttps://www.youtube. com/watch?v=-lT5H4WNzd4https://www.youtube.com/watch?v=QP6xzLuZ9ekhttps://www.youtube.com/watch?v=b0iOHoFGVB0https://www.youtube.com/watch?v=Br1MjtwrRTwhttps ://www.youtube.com/watch?v=WvOjRWw6e1U

НОВИНИ

Ден на търпението – 25 март

Прочетете още

Организация на учебния процес в условията на извънредна епидемична обстановка

05.02.2022 г. От 07.02.2022 г. до 11.02.2022г. учебният процес…

Прочетете още

Нашата гордост

Наташа Димитрова от 10в клас, подкрепена от ръководителя на клуб…

Прочетете ощеОткрийте ни тук

Контакти:

 

Основен блок Разширено заглавие