НОВИ ХОРИЗОНТИ ЗА РАЗВИТИЕ

Перспективи за професионално образование
Възможности за професионално обучение


За НАС


Актуално

Общежитие

Общежитието към професионалната гимназия разполага с 60 места за предоставяне на обща подкрепа за личностно развитие на учениците от училището. На учениците са осигурени отлични условия за самоподготовка, живеене и отдих.


общуване

Училище


Училище

Професионалната гимназия пази и следва традициите на поколения педагози, търси и подкрепя внедряването на нови техники, технологии и иновации в преподаването, предлага високо ниво на професионална подготовка по професии и специалности за съвременното селско и горско стопанство.

Транспорт

Гимназията разполага със стандартни автобуси и микробуси, които осигуряват безплатен транспорт за всички ученици от селищата в община Мъглиж, и от Твърдица, Казанлък и Стара Загора.     

Транспорт

СПЕЦИАЛНОСТИ

 


Механизация на селското стопанстно

Прием в VІІІ клас с 5 г. срок на обучение, в дневна или самостоятелна форма
/за завършено основно образование/
Учениците получават отлична професионална подготовка по устройство, експлоатация, управление и ремонт на трактори, автомобили, комбайни и друга земеделска техника.

 


Горско стопанство и дърводобив

Прием в VІІІ клас с 5 г. срок на обучение, в дневна или самостоятелна форма
/за завършено основно образование/
Учениците, завършили специалността, намират реализация в лесничейства, разсадници и предприятия за отглеждане, стопанисване, опазване и реализация на растителни и животински видове.

 


Агроекология

Прием в VІІІ клас с 5 г. срок на обучение, в дневна или самостоятелна форма
/за завършено основно образование/
Агроеколозите се реализират в службите по растителна защита, инспекции за опазване на околната среда и водите, в предприятия за производство, преработка и реализация на екологични и биологични продукти.

ОБУЧЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Водачи на МПС,
категория Ткт

Правоспособност за извършване на транспортна дейност с колесни трактори по републиканските и общинските пътища.

Водачи на МПС,
категория Твк

Правоспособност за работа с верижни и колесни трактори и агрегатираните към тях работни машини.

Водачи на МПС,
категория Твк-З

Правоспособност за работа със специализирана и специална самоходна земеделска техника /прибираща техника-комбайн/.

Водачи на МПС,
категория “В”

Правоспособност за управление на моторни превозни средства с максимална маса, която не надвишава 3500 кг, проектирани и конструирани за превоз на не повече от 8 пътници плюс водач.

Моторни триони и храсторези

Правоспособност за работа със стационарна и преносима земеделска и горска техника /за завършено основно образование/.

 

ПРИЕМ


Държавен план-прием в осми клас за учебната 2023/2024 година в професионални и профилирани гимназии, в средни и обединени училища, утвърден със заповед № РД-06-297/06.04.2023 г.

 

ПРОЕКТИ

   

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на криза“ , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, финансиран от ЕС чрез европейски структурни и инвестиционни фондове

   

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, финансиран от ниски съюз чрез европейски структурни и инвестиционни фондове.

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелектуален растеж“ 2014-2020, финансиран от ЕС чрез европейски структурни и инвестиционни фондове.

https://www.youtube.com/watch?v=7ikGiDqKTFAhttps://www.youtube.com/watch?v=9VxLel8f_Pkhttps://www.youtube.com/watch?v= tqZPtOauJIEhttps://www.youtube. com/watch?v=-lT5H4WNzd4https://www.youtube.com/watch?v=QP6xzLuZ9ekhttps://www.youtube.com/watch?v=b0iOHoFGVB0https://www.youtube.com/watch?v=Br1MjtwrRTwhttps ://www.youtube.com/watch?v=WvOjRWw6e1U

НОВИНИОткрийте ни тук

Контакти:
  • [email protected]
  • [email protected]
  • +3594321 2310 – директор
  • +3594321 2371 – канцелария
  • ул. “Гео Милев” 70, 6180 гр. Мъглиж, област Стара Загора, Република България

 

Основен блок Разширено заглавие