ИНФОРМАЦИЯ в началото на учебната година

Еднократна финансова помощ в началото на учебната 2021/2022 година

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас а държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на учебната 2021/2022  година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които дирекция “Социално подпомагане” (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към заявлението се прилагат следните документи:

– удостоверение, че детето е записано в първи/осми клас на държано или общинско училище, издадено от съответното училище;

– копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявлението се подава след записване на детето, но не по-късно от 15 октомври 2021 г.

Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път. Електронните услуги 778 за отпускане на еднократна помощ на ученици, записани в първи клас и услуга 3121 за ученици, записани в осми клас, са достъпни чрез системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция “Електронно управление”, на адрес https://edelivery.egov.bg, раздел “Заяви еУслуга”, Агенция за социално подпомагане. Необходимите удостоверителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП), стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.

Национална програма “Профилактика и рехабилитация на педагогически специалисти”

С решение № 582 от 06.08.2021 г. на Министерски съвет е одобрена Национална програма “Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти” (https://mon.bg/bg/101019).

Програмата е структурирана в два модула:

  • Модул 1. Профилактика на педагогическите специалисти
  • Модул 2. Рехабилитация на педагогическите специалисти

Заинтересованите от програмата учители и други педагогически специалисти могат да заявят включване в модулите с подаване на декларация и приложени документи съгласно изискванията на програмата.

ИНФОРМАЦИЯ  относно реда и условията за Националната програма “Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти”

ДЕКЛАРАЦИЯ за участие

Национална програма “Отново заедно”

ИНФОРМАЦИЯ за Националната програма „Отново заедно“, одобрена с Решение № 453 от 17.06.2021 г. на Министерски съвет за одобряване на Национални програми за развитие на образованието през 2021 г.

04.06.2021 г. /петък/ е неучебен, присъствен ден
Организация на присъствения ден:
  • От 08:00 часа –   държавен изпит по теория на професията и специалността за учениците от ХІІ клас;
  • От 13:00 часа  –   присъствени занятия за групите по интереси, групите за допълнително обучение по проект “Подкрепа за успех” и спортни дейности.

заповед на директора