Черпихме италиански опит в биоземеделието и агроекологията

Успешно приключи работата на ученици и учители по финансирания от програма
Еразъм+ проект „Италианският опит в биоземеделието и агроекологията”. 45 ученици и 6-има учители от 3 училища бяха на двуседмични учебни практики на територията на регион Пиемонте в Италия. Мобилността по договор № 2020-1-BG01-KA102-078862 се проведе в три потока: в периода май – юни тази година с наставниците на италианския
ни партньор Мост Сас работиха учениците от ПГЗ „Христо Ботев“ – Ямбол, през юни – юли на практика бяха младежите от ПГСС „Гео Милев“ – Мъглиж, а през септември в Италия бяха представителите на ПГ СГСТ „Н. Й. Вапцаров“ – Чепеларе.
Учебните практики включват лекции и работа в биологични стопанства за плодове и зеленчуци, където учениците усвояват практични знания и умения в реална работна среда. Така се запознават с 10-те основни принципа на агроекологията: разнообразие, синергии, ефективност, устойчивост, рециклиране, създаване и споделяне на знания, човешки и социални ценности, култура и хранителни традиции, отговорно управление, кръгова и солидарна икономика. След теоретично запознаване с принципите учениците
на практика научават какви са ползите от тях за околната среда, фермерите и
потребителите по време на работата си в био зеленчукова градина, в конвенционална зеленчукова градина, в оранжерии, в селския туризъм със зеленчуци, плодове и животни, във ферма за селски туризъм за опазване и превенция от атмосферни влияния,
във ферма за преработка и съхранение на продукти и във ферма за биологични плодове.
В края на практиката учениците полагат изпит и получават оценка на придобитите знания, умения и компетенции и им се издава сертификат Европас.
ПГСС „Гео Милев“ вече има дългогодишен опит в подготовка и реализация на проекти за транснационална мобилност за ученици и учители по програма „Леонардо да
Винчи”, а от 2014-а по Програма Еразъм+. До момента са реализирани 8 проекта за мобилност, от които 2 в консорциум с други училища. 7 са за ученици за практика в селскостопански фирми и 1 проект за обмен на учители.
В резултат от реализираните проекти екипът на гимназията придоби ценен опит и компетенции и доказа своя професионализъм, отговорно отношение и умения за работа в междукултурна среда Последният проект „Италианският опит в биоземеделието и агроекологията” е надграждане над предишните в професионално отношение и в сферата на международното сътрудничество и управление на проекти.
Европейският план за развитие на консорциума е част от Стратегиите за развитие на трите професионални гимназии. Основната цел в рамките на Европейския план за развитие е консорциумът да поддържа ниво на обучение, съответстващо на
европейските и международните практики в областта на селското стопанство.
Основна цел на проекта „Италианският опит в биоземеделието и агроекологията” е повишаване на професионалните умения и компетенции на учениците в
биоземеделието и агроекологията, придобити в България, чрез практика в реална работна среда в Италия.
Специфични цели са:
– Повишаване на професионалните компетенции на ползвателите чрез усвояване на италианския опит за управление на екологична ферма – избор на културите,
сеитбообращения, сортове;
– Усвояване на опита на италианските специалисти в растителна защита,
спазвайки принципите на агроекологията;
– Заимстване на нови компетенции в предприемачеството за реализацията на продукти от засяване на културите до консуматорите.
Освен развитие в професионална област проектът цели повишаване на езиковите компетенции на учениците, повишаване на уменията за работа в междукултурна среда с респект към културните различия и ценности, личностно и културно развитие,
разширяване на личния мироглед и толерантност към хора, които са различни.
Проектът има за цел и повишаване квалификацията на учителите участници в проекта –повишаване на компетенциите в педагогическата дейност чрез усвояване на нови
методи на обучение, повишаване на компетенциите в професионална сфера чрез анализ на добри практики в Италия и трансфер в България, усвояване на европейски модели,
подходи и идеи, повишаване на уменията за работа в междукултурна среда и изграждане на капацитет за разработка и управление на транснационални проекти.

Актуални дейности за учениците в Х клас

НАЦИОНАЛНИ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ Със заповед № РД 09-4065/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката с определение датите за провеждане на изпитите от националното външно оценяване за Х клас : . Български език и литература – ​​13 юни 2023 г., начало 11,00 часа  Математика – 16 юни 2023 г., начало 11,00 часа

Актуални дейности за учениците в ХII клас

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ Със заповед № РД 09-4063/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката с определение на датите за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителни държавни изпити за придобиване на професионална квалификация: 1. Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – ​​​​​​19 май 2023 г., начало …