Нашата гордост

Наташа Димитрова от 10в клас, подкрепена от ръководителя на клуб “Млад биолог” спечели поощрителна награда в конкурса за творчество “Нарисувай ми делфин”. Класираните творби разгледайте тук.

БРАВО на участниците и техния ръководител!

Генчо Генчев от 9б клас, Камелия и Наташа Димитрови от 9в клас и техния ръководител Николай Кънев представиха блестящо себе си и училището в Свиленград на регионалния кръг от Националното състезание “Млад фермер” през април 2021 г.

Най-младите участници завоюваха второ място (отборно) и отиват на националния кръг.

БРАВО за куража, ентусиазма, амбицията и професионализма!

 

ИНФОРМАЦИЯ в началото на учебната година

Еднократна финансова помощ в началото на учебната 2021/2022 година

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас а държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на учебната 2021/2022  година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които дирекция “Социално подпомагане” (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към заявлението се прилагат следните документи:

– удостоверение, че детето е записано в първи/осми клас на държано или общинско училище, издадено от съответното училище;

– копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявлението се подава след записване на детето, но не по-късно от 15 октомври 2021 г.

Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път. Електронните услуги 778 за отпускане на еднократна помощ на ученици, записани в първи клас и услуга 3121 за ученици, записани в осми клас, са достъпни чрез системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция “Електронно управление”, на адрес https://edelivery.egov.bg, раздел “Заяви еУслуга”, Агенция за социално подпомагане. Необходимите удостоверителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП), стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.

Национална програма “Профилактика и рехабилитация на педагогически специалисти”

С решение № 582 от 06.08.2021 г. на Министерски съвет е одобрена Национална програма “Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти” (https://mon.bg/bg/101019).

Програмата е структурирана в два модула:

  • Модул 1. Профилактика на педагогическите специалисти
  • Модул 2. Рехабилитация на педагогическите специалисти

Заинтересованите от програмата учители и други педагогически специалисти могат да заявят включване в модулите с подаване на декларация и приложени документи съгласно изискванията на програмата.

ИНФОРМАЦИЯ  относно реда и условията за Националната програма “Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти”

ДЕКЛАРАЦИЯ за участие

Национална програма “Отново заедно”

ИНФОРМАЦИЯ за Националната програма „Отново заедно“, одобрена с Решение № 453 от 17.06.2021 г. на Министерски съвет за одобряване на Национални програми за развитие на образованието през 2021 г.

04.06.2021 г. /петък/ е неучебен, присъствен ден
Организация на присъствения ден:
  • От 08:00 часа –   държавен изпит по теория на професията и специалността за учениците от ХІІ клас;
  • От 13:00 часа  –   присъствени занятия за групите по интереси, групите за допълнително обучение по проект “Подкрепа за успех” и спортни дейности.

заповед на директора

Безопасен интернет

Информация за опасностите в интернет и възможностите за получаване на помощ

Включваме се в кампанията “Разноликият интернет или как да избегнем опасностите в мрежата” на ПИЦ по зависимости – Стара Загора като провеждаме дискусии в часовете на класа и споделяме информационните им материали.

Международен ден за безопасен интернет – послание на Мирена Динева

Анимирана брошура

Интервю със старши инспектор Иван Господинов

ДОБРАТА НОВИНА

Стойко Стойков от 9б има поощрителна награда от конкурса за фотография на Превантивно-информационния център по зависимости в Стара Загора

„Стара планина край Твърдица“

            Твърдица, града от който съм, се намира в Елено-Твърдишкия дял на Стара планина. Затова за твърдичани разходките в планината се нещо обичайно. Гледките към Балкана от околностите на града към планината са много красиви, а понякога можеш  да попаднеш на места като това – все едно е от книжка с народни приказки. Когато се разхождах, реших, че такава гледка си струва да бъде снимана и да я покажа на приятели, които живеят далеч от планината.

 

„Омара над Твърдишкия Балкан“

            От улицата, на която живея в Твърдица, винаги могат да се видят много интересни пейзажи. Един ден, докато вървях към магазина, видях тази гледка и я снимах. Омарата над планината се движеше, все едно облаците бяха слезли да се разходят сред горските дървета.

 

На пътя


Да дадем предимство на живота