Организация на учебния процес в условията на извънредна епидемична обстановка

05.02.2022 г.

От 07.02.2022 г.  до 11.02.2022 г.  учебният процес за всички паралелки в училището и общежитието ще се осъществява от разстояние в електронна среда.

Дневен режим на учебните занятия:

За всички паралелки от VІІІ до ХІІ клас:

 • І учебен час – от 8:30 до 9:10 часа;
 • ІІ учебен час – от 9:20 до 10:00 часа;
 • ІІІ учебен час – от 10:10 до 10:50 часа;
 • ІV учебен час – от 11:10 до 11:50 часа;
 • V учебен час – от 12:00 до 12:40 часа;
 • VІ учебен час – от 12:50 до 13:30 часа;
 • VІІ учебен час – от 13:40 до 14:20 часа.

За групата в общежитието:

 • Самоподготовка – от 14:30 до 15:50 часа (понеделник, сряда, четвъртък и неделя) и от 13:30 до 14:50 часа (вторник)
 • Занимания по интереси – от 16:00 до 17:20 часа (понеделник, сряда, четвъртък и неделя) и от 15:00 до 16:20 часа (вторник)
 • Организиран отдих и физическа активност – от 17:30 до 18:50 часа (понеделник, сряда, четвъртък и неделя) и от 16:30 до 17:50 часа (вторник)
Заниманията на групите по интереси ще се провеждат от разстояние в електронна среда.
Вторият час на класа, консултациите по учебни предмети ще се провеждат от разстояние в електронна среда.
Теоретичното обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС ще се провежда от разстояние в електронна среда.
Практическото обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС ще се осъществява като индивидуални часове и при спазване на действащите противоепидемични мерки.

25.01.2022 г.

От 25.01.2022 г.  до 28.01.2022 г. се преустановява присъствения учебен процес за всички паралелки в училището и обучението ще се осъществява от разстояние в електронна среда.

Дневен режим на учебните занятия:

За всички паралелки от VІІІ до ХІІ клас:

 • І учебен час – от 8:30 до 9:10 часа;
 • ІІ учебен час – от 9:20 до 10:00 часа;
 • ІІІ учебен час – от 10:10 до 10:50 часа;
 • ІV учебен час – от 11:10 до 11:50 часа;
 • V учебен час – от 12:00 до 12:40 часа;
 • VІ учебен час – от 12:50 до 13:30 часа;
 • VІІ учебен час – от 13:40 до 14:20 часа.

За групата в общежитието:

 • Самоподготовка – от 14:30 до 15:50 часа (понеделник, сряда, четвъртък и неделя) и от 13:30 до 14:50 часа (вторник)
 • Занимания по интереси – от 16:00 до 17:20 часа (понеделник, сряда, четвъртък и неделя) и от 15:00 до 16:20 часа (вторник)
 • Организиран отдих и физическа активност – от 17:30 до 18:50 часа (понеделник, сряда, четвъртък и неделя) и от 16:30 до 17:50 часа (вторник)
Заниманията на групите по интереси: Ще се провеждат от разстояние в електронна среда.
Вторият час на класа, консултациите по учебни предмети: Ще се провеждат от разстояние в електронна среда.
Теоретичното обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС: Ще се провежда от разстояние в електронна среда.
Практическото обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС: Ще се осъществява като индивидуалните часове се провеждат извън времето на присъствен учебен процес (т. 20, буква “в” от заповед № РД-01-973/26.11.2021 г., изменена със заповед № РД-01-991/02.12.2021 г. на министъра на здравеопазването).

09.01.2022 г.

От 10.01.2022 г.  се възстановява присъствен учебен процес учениците от всички паралелки, които разполагат с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или на отрицателен резултат от лабораторно изследване или декларирано съгласие за тестване (веднъж седмично, както и във всеки първи ден след отсъствие), съгласно заповед № РД-01-973/26.11.2021 г., изменена със заповед № РД-01-991/02.12.2021 г.,  на министъра на здравеопазването и най-новите Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка, утвърдени със заповед № РД 09-4814/03.12.2021 г.  на министъра на образованието и науката.

Тестване с безплатни неинвазивни бързи антигенни тестове с проба от слюнка:

За учениците от VІІІ до ХІІ клас тестването се провежда веднъж седмично, в понеделник, в кабинета, където паралелката има първи час и започва 30 минути преди началото на учебните часове. Във всички останали дни тестването се провежда по същото време в медицинския кабинет само с учениците, за които това е първи присъствен ден след отсъствие.

За учениците от групата в общежитието тестването се провежда веднъж седмично, в неделя или в първия ден след отсъствие и започва непосредствено след пристигането им.

За учениците със СОП: тестването се извършва в домашни условия. Родителите могат да получат тестовете не по-късно от един ден преди изследването. За допускане в училището е необходимо родителите да представят декларация за спазени упътвания за изследването и за получен отрицателен резултат.

Дневен режим на учебните занятия:

За всички паралелки от VІІІ до ХІІ клас:

 • І учебен час – от 8:30 до 9:10 часа;
 • ІІ учебен час – от 9:20 до 10:00 часа;
 • ІІІ учебен час – от 10:10 до 10:50 часа;
 • ІV учебен час – от 11:10 до 11:50 часа;
 • V учебен час – от 12:00 до 12:40 часа;
 • VІ учебен час – от 12:50 до 13:30 часа;
 • VІІ учебен час – от 13:40 до 14:20 часа.

За групата в общежитието:

 • Самоподготовка – от 14:30 до 15:50 часа (понеделник, сряда, четвъртък и неделя) и от 13:30 до 14:50 часа (вторник)
 • Занимания по интереси – от 16:00 до 17:20 часа (понеделник, сряда, четвъртък и неделя) и от 15:00 до 16:20 часа (вторник)
 • Организиран отдих и физическа активност – от 17:30 до 18:50 часа (понеделник, сряда, четвъртък и неделя) и от 16:30 до 17:50 часа (вторник)
Заниманията на групите по интереси: Ще се провеждат от хибридно (присъствено за учениците, които отговарят на условията и ОРЕС за останалите.)
Занятията на групите за допълнително обучение по проект “Подкрепа за успех”: Ще се провеждат присъствено само с учениците, отговарящи на условията.
Вторият час на класа, консултациите по учебни предмети: Ще се провеждат присъствено, по утвърдените графици.
Теоретичното обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС: Ще се провежда хибридно (присъствено за учениците, отговарящи на условията и ОРЕС за останалите).
Практическото обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС: Ще се осъществява като индивидуалните часове се провеждат извън времето на присъствен учебен процес (т. 20, буква “в” от заповед № РД-01-973/26.11.2021 г., изменена със заповед № РД-01-991/02.12.2021 г. на министъра на здравеопазването).
Училищният транспорт продължава да се движи с непроменено разписание:

– линия Ветрен – Стара Загора – Тулово – Мъглиж (всеки учебен ден):

 • 6:45 ч. – Ветрен
 • 7:35 ч. – Алана, Стара Загора
 • 7:40 ч. – Димитър Благоев, Стара Загора
 • 8:00 ч. – с. Тулово
 • 8:20 ч. – гр. Мъглиж
 • 14:30 ч. – тръгване от Мъглиж по обратния маршрут

– линия Мъглиж – Ягода – Юлиево – Шаново – Елхово – Зимница – Ветрен – Дъбово – Мъглиж (всеки учебен ден):

 • 7:30 ч. – с. Ягода
 • 7:35 ч. – с. Юлиево
 • 7:40 ч. – с. Шаново
 • 7:45 ч. – с. Елхово
 • 7:50 ч. – с. Зимница
 • 7:55 ч. – с. Ветрен
 • 8:00 ч. – с. Дъбово
 • 8:20 ч. – гр. Мъглиж
 • 14:30 ч. – тръгване от Мъглиж по обратния маршрут
С цел възстановяване на присъствения учебен процес продължава събирането на декларации от ученици и родители.

Съгласно заповед № РД-01-973/26.11.2021 г., изменена със заповед № РД-01-991/02.12.2021 г.,  на министъра на здравеопазването и най-новите Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка, утвърдени със заповед № РД 09-4814/03.12.2021 г.  на министъра на образованието и науката, е необходимо поне 50% от учениците да разполагат с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или на отрицателен резултат от лабораторно изследване или декларирано съгласие за тестване (веднъж седмично, както и във всеки първи ден след отсъствие) в класната стая с предоставен безплатно от училището неинвазивен бърз антигенен тест с проба от слюнка за доказване на COVID-19.

При желание да декларират своето съгласие родителите и/или учениците трябва коректно да попълнят една от следните нови декларации:

Декларация за съгласие за ученици до 14-годишна възраст – попълва се само от родител;

Декларация за съгласие за ученици над 14-годишна възраст – попълва се от ученик, като за ненавършилите 18-годишна възраст се изисква подпис и на родител;

Декларация за съгласие за ученици със специални образователни потребности – попълва се от родител.

Декларации се подават в канцеларията на институцията. (Подалите вече декларации не е необходимо да попълват и от новите образци.)09

14.12.2021 г.

От 14.12.2021 г.  се възстановява присъственият учебен процес за всички паралелки в училището, без тестване с антигенни тестове.

10.12.2021 г.

От 13.12.2021 г.  се възстановява частично присъствен учебен процес и обучението ще се осъществява както следва:

 • VІІІА клас – ОРЕС за всички
 • VІІІБ клас – ОРЕС за всички
 • VІІІВ клас – хибридно
 • ІХА клас – ОРЕС за всички
 • ІХБ клас – хибридно
 • ІХВ клас – хибридно
 • ХА клас – ОРЕС за всички
 • ХБ клас – ОРЕС за всички
 • ХВ клас – хибридно
 • ХІА клас – хибридно
 • ХІБ клас – хибридно
 • ХІВ клас – ОРЕС за всички
 • ХІІА клас – хибридно
 • ХІІБ клас – ОРЕС за всички
 • ХІІВ клас – хибридно
 • Група в общежитието – хибридно
Училищният транспорт продължава да се движи с непроменено разписание:

– линия Ветрен – Стара Загора – Тулово – Мъглиж (всеки учебен ден):

 • 6:45 ч. – Ветрен
 • 7:35 ч. – Алана, Стара Загора
 • 7:40 ч. – Димитър Благоев, Стара Загора
 • 8:00 ч. – с. Тулово
 • 8:20 ч. – гр. Мъглиж
 • 14:30 ч. – тръгване от Мъглиж по обратния маршрут

– линия Мъглиж – Ягода – Юлиево – Шаново – Елхово – Зимница – Ветрен – Дъбово – Мъглиж (всеки учебен ден):

 • 7:30 ч. – с. Ягода
 • 7:35 ч. – с. Юлиево
 • 7:40 ч. – с. Шаново
 • 7:45 ч. – с. Елхово
 • 7:50 ч. – с. Зимница
 • 7:55 ч. – с. Ветрен
 • 8:00 ч. – с. Дъбово
 • 8:20 ч. – гр. Мъглиж
 • 14:30 ч. – тръгване от Мъглиж по обратния маршрут
Тестване с безплатни неинвазивни бързи антигенни тестове с проба от слюнка:

За учениците от VІІІ до ХІІ клас тестването се провежда веднъж седмично, в понеделник, в кабинета, където паралелката има първи час и започва 30 минути преди началото на учебните часове. Във всички останали дни тестването се провежда по същото време в медицинския кабинет само с учениците, за които това е първи присъствен ден след отсъствие.

За учениците от групата в общежитието тестването се провежда веднъж седмично, в неделя или в първия ден след отсъствие и започва непосредствено след пристигането им.

За учениците със СОП: тестването се извършва в домашни условия. Родителите могат да получат тестовете не по-късно от един ден преди изследването. За допускане в училището е необходимо родителите да представят декларация за спазени упътвания за изследването и за получен отрицателен резултат.

Дневен режим на учебните занятия:

За всички паралелки от VІІІ до ХІІ клас:

 • І учебен час – от 8:30 до 9:10 часа;
 • ІІ учебен час – от 9:20 до 10:00 часа;
 • ІІІ учебен час – от 10:10 до 10:50 часа;
 • ІV учебен час – от 11:10 до 11:50 часа;
 • V учебен час – от 12:00 до 12:40 часа;
 • VІ учебен час – от 12:50 до 13:30 часа;
 • VІІ учебен час – от 13:40 до 14:20 часа.

За групата в общежитието:

 • Самоподготовка – от 14:30 до 15:50 часа (понеделник, сряда, четвъртък и неделя) и от 13:30 до 14:50 часа (вторник)
 • Занимания по интереси – от 16:00 до 17:20 часа (понеделник, сряда, четвъртък и неделя) и от 15:00 до 16:20 часа (вторник)
 • Организиран отдих и физическа активност – от 17:30 до 18:50 часа (понеделник, сряда, четвъртък и неделя) и от 16:30 до 17:50 часа (вторник)
Заниманията на групите по интереси: Ще се провеждат от хибридно (присъствено за учениците, които отговарят на условията и ОРЕС за останалите.)
Занятията на групите за допълнително обучение по проект “Подкрепа за успех”: Ще се провеждат присъствено само с учениците, отговарящи на условията.
Вторият час на класа, консултациите по учебни предмети: Ще се провеждат присъствено, по утвърдените графици.
Теоретичното обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС: Ще се провежда хибридно (присъствено за учениците, отговарящи на условията и ОРЕС за останалите).
Практическото обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС: Ще се осъществява като индивидуалните часове се провеждат извън времето на присъствен учебен процес (т. 20, буква “в” от заповед № РД-01-973/26.11.2021 г., изменена със заповед № РД-01-991/02.12.2021 г. на министъра на здравеопазването).
С цел възстановяване на присъствения учебен процес продължава събирането на декларации от ученици и родители.

Съгласно заповед № РД-01-973/26.11.2021 г., изменена със заповед № РД-01-991/02.12.2021 г.,  на министъра на здравеопазването и най-новите Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка, утвърдени със заповед № РД 09-4814/03.12.2021 г.  на министъра на образованието и науката, е необходимо поне 50% от учениците да разполагат с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или на отрицателен резултат от лабораторно изследване или декларирано съгласие за тестване (веднъж седмично, както и във всеки първи ден след отсъствие) в класната стая с предоставен безплатно от училището неинвазивен бърз антигенен тест с проба от слюнка за доказване на COVID-19.

При желание да декларират своето съгласие родителите и/или учениците трябва коректно да попълнят една от следните нови декларации:

Декларация за съгласие за ученици до 14-годишна възраст – попълва се само от родител;

Декларация за съгласие за ученици над 14-годишна възраст – попълва се от ученик, като за ненавършилите 18-годишна възраст се изисква подпис и на родител;

Декларация за съгласие за ученици със специални образователни потребности – попълва се от родител.

Декларации се подават в канцеларията на институцията. (Подалите вече декларации не е необходимо да попълват и от новите образци.)

06.12.2021 г.

От 06.12.2021 г.  се преустановява присъствения учебен процес и обучението се осъществява от разстояние в електронна среда за всички паралелки в училището и за групата в общежитието.

Дневен режим на учебните занятия:

За учениците от всички паралелки от VІІІ до ХІІ клас:

 • І учебен час – от 8:30 до 9:10 часа;
 • ІІ учебен час – от 9:20 до 10:00 часа;
 • ІІІ учебен час – от 10:10 до 10:50 часа;
 • ІV учебен час – от 11:10 до 11:50 часа;
 • V учебен час – от 12:00 до 12:40 часа;
 • VІ учебен час – от 12:50 до 13:30 часа;
 • VІІ учебен час – от 13:40 до 14:20 часа.

За групата в общежитието:

 • Самоподготовка – от 14:30 до 15:50 часа (понеделник, сряда, четвъртък и неделя) и от 13:30 до 14:50 часа (вторник)
 • Занимания по интереси – от 16:00 до 17:20 часа (понеделник, сряда, четвъртък и неделя) и от 15:00 до 16:20 часа (вторник)
 • Организиран отдих и физическа активност – от 17:30 до 18:50 часа (понеделник, сряда, четвъртък и неделя) и от 16:30 до 17:50 часа (вторник)
Заниманията на групите по интереси: Ще се провеждат от разстояние в електронна среда за всички групи.
Занятията на групите за допълнително обучение по проект “Подкрепа за успех”: Няма да се провеждат.
Вторият час на класа, консултациите по учебни предмети: Ще се провеждат от разстояние в електронна среда, в електронната платформа „Школо“, по утвърдените графици.
Теоретичното обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС: Ще се провежда от разстояние в електронна среда.
Практическото обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС: Ще се осъществява като индивидуалните часове се провеждат извън времето на присъствен учебен процес (т. 20, буква “в” от заповед № РД-01-973/26.11.2021 г., изменена със заповед № РД-01-991/02.12.2021 г. на министъра на здравеопазването).
С цел възстановяване на присъствения учебен процес продължава събирането на декларации от ученици и родители.

Съгласно заповед № РД-01-973/26.11.2021 г., изменена със заповед № РД-01-991/02.12.2021 г.,  на министъра на здравеопазването и най-новите Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка, утвърдени със заповед № РД 09-4814/03.12.2021 г.  на министъра на образованието и науката, е необходимо поне 50% от учениците да разполагат с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или на отрицателен резултат от лабораторно изследване или декларирано съгласие за тестване (веднъж седмично, както и във всеки първи ден след отсъствие) в класната стая с предоставен безплатно от училището неинвазивен бърз антигенен тест с проба от слюнка за доказване на COVID-19.

При желание да декларират своето съгласие родителите и/или учениците трябва коректно да попълнят една от следните нови декларации:

Декларация за съгласие за ученици до 14-годишна възраст – попълва се само от родител;

Декларация за съгласие за ученици над 14-годишна възраст – попълва се от ученик, като за ненавършилите 18-годишна възраст се изисква подпис и на родител;

Декларация за съгласие за ученици със специални образователни потребности – попълва се от родител.

Декларации се подават в канцеларията на институцията. (Подалите вече декларации не е необходимо да попълват и от новите образци.)

01.12.2021 г.

Със заповед № РД 01-973/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването и най-новите Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка, утвърдени със заповед на министъра на образованието  са регламентирани възможностите за възстановяване на присъствен учебен процес при установена 14-дневна заболеваемост за общината и над 250 на 100 000 население.

За отделната паралелка е необходимо поне 50% от родителите и/или учениците да декларират съгласие за следното: два пъти седмично, както и във всеки първи ден след отсъствие, ученика да бъде тестван в класната стая с предоставен безплатно от училището неинвазивен бърз антигенен тест с проба от слюнка за доказване на COVID-19, одобрен от Министерството на здравеопазването, пуснат на пазара в България по реда на Закона за медицинските изделия и с оценено съответствие със съществените изисквания на Директива 98/79/ЕО за диагностичните медицински изделия.

Към момента в Професионалната гимназия обучението се провежда от разстояние в електронна среда за 50% от паралелките, а за останалите присъствено, без тестване на учениците.

При желание да декларират своето съгласие родителите и/или учениците трябва коректно да попълнят една от следните декларации:

Декларация за съгласие за ученици до 14-годишна възраст – попълва се само от родител;

Декларация за съгласие за ученици над 14-годишна възраст – попълва се от ученик, като за ненавършилите 18-годишна възраст се изисква подпис и на родител;

Декларация за съгласие за ученици със специални образователни потребности – попълва се от родител.

Декларации се подават в канцеларията на институцията.

30.11.2021 г.

За периода от 01.12.2021 г. до 14.122021 г., включително, на основание заповед № РД 09-4705/29.11.2021 г. на министъра на образованието и науката се въвежда график за редуване на присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна среда:

Начин на обучение за паралелките по периоди:

от 01.12.2021 г. до 07.12.2021 г.:

 • VІІІА клас – присъствено
 • VІІІБ клас – присъствено
 • VІІІВ клас – присъствено
 • ІХА клас – присъствено
 • ІХБ клас – присъствено
 • ІХВ клас – присъствено
 • ХА клас – ОРЕС
 • ХБ клас – ОРЕС
 • ХВ клас – ОРЕС
 • ХІА клас – ОРЕС
 • ХІБ клас – присъствено
 • ХІВ клас – ОРЕС
 • ХІІА клас – ОРЕС
 • ХІІБ клас – ОРЕС
 • ХІІВ клас – ОРЕС
 • Група в общежитието – присъствено

от 08.12.2021 г. до 14.12.2021 г.:

 • VІІІА клас – ОРЕС
 • VІІІБ клас – ОРЕС
 • VІІІВ клас – ОРЕС
 • ІХА клас – ОРЕС
 • ІХБ клас – ОРЕС
 • ІХВ клас – ОРЕС
 • ХА клас – присъствено
 • ХБ клас – присъствено
 • ХВ клас – присъствено
 • ХІА клас – присъствено
 • ХІБ клас – ОРЕС
 • ХІВ клас – присъствено
 • ХІІА клас – присъствено
 • ХІІБ клас – присъствено
 • ХІІВ клас – присъствено
 • Група в общежитието – присъствено
Училищният транспорт продължава да се движи с непроменено разписание:

– линия Ветрен – Стара Загора – Тулово – Мъглиж (всеки учебен ден):

 • 6:45 ч. – Ветрен
 • 7:35 ч. – Алана, Стара Загора
 • 7:40 ч. – Димитър Благоев, Стара Загора
 • 8:00 ч. – с. Тулово
 • 8:20 ч. – гр. Мъглиж
 • 14:30 ч. – тръгване от Мъглиж по обратния маршрут

– линия Мъглиж – Ягода – Юлиево – Шаново – Елхово – Зимница – Ветрен – Дъбово – Мъглиж (всеки учебен ден):

 • 7:30 ч. – с. Ягода
 • 7:35 ч. – с. Юлиево
 • 7:40 ч. – с. Шаново
 • 7:45 ч. – с. Елхово
 • 7:50 ч. – с. Зимница
 • 7:55 ч. – с. Ветрен
 • 8:00 ч. – с. Дъбово
 • 8:20 ч. – гр. Мъглиж
 • 14:30 ч. – тръгване от Мъглиж по обратния маршрут
Дневен режим на учебните занятия:

За учениците от всички паралелки от VІІІ до ХІІ клас:

 • І учебен час – от 8:30 до 9:10 часа;
 • ІІ учебен час – от 9:20 до 10:00 часа;
 • ІІІ учебен час – от 10:10 до 10:50 часа;
 • ІV учебен час – от 11:10 до 11:50 часа;
 • V учебен час – от 12:00 до 12:40 часа;
 • VІ учебен час – от 12:50 до 13:30 часа;
 • VІІ учебен час – от 13:40 до 14:20 часа.

За учениците в общежитието:

 • Самоподготовка – от 14:30 до 15:50 часа (понеделник, сряда, четвъртък и неделя) и от 13:30 до 14:50 часа (вторник)
 • Занимания по интереси – от 16:00 до 17:20 часа (понеделник, сряда, четвъртък и неделя) и от 15:00 до 16:20 часа (вторник)
 • Организиран отдих и физическа активност – от 17:30 до 18:50 часа (понеделник, сряда, четвъртък и неделя) и от 16:30 до 17:50 часа (вторник)
Заниманията по интереси на всички групи ще се провеждат от разстояние в електронна среда през целия период.
Занятията на групите за допълнително обучение по проект “Подкрепа за успех” ще се провеждат в периодите на присъствено обучение на съответните паралелки.
Вторият час на класа, консултациите по учебни предмети ще се провеждат от разстояние в електронна среда, в електронната платформа „Школо“, по утвърдените графици.
Теоретичното обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС ще се провежда от разстояние в електронна среда.
Практическото обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС ще се осъществява при спазване на т. 32 от заповед № РД-01-890 / 03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването.

25.11.2021 г.

На официалния сайт на Министерство на образованието и науката са публикувани най-новите Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка, утвърдени със заповеди на министрите на образованието и на здравеопазването.

Новите правила имат за цел да ускорят връщането към присъствено обучение и на учениците от първи и втори гимназиален етап.

Учебният процес в училището  остава, както е организиран за периода от 24.11.2021 г. до 30.11.2021 г.

21.11.2021 г.

Само на 22.11.2021 г., на основание заповед № РД 09-4465/17.11.2021 г. на министъра на образованието и науката, учебният процес ще се осъществява от разстояние в електронна среда за всички ученици в училището.

16.11.2021 г.

За периода от 17.11.2021 г. до 30.11.2021 г., включително, на основание заповед № РД 09-4445/16.11.2021 г. на министъра на образованието и науката се въвежда график за редуване на присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна среда:

Начин на обучение за паралелки от 17.11.2021 г. до 23.11.2021 г.:
 • VІІІА клас – присъствено
 • VІІІБ клас – присъствено
 • VІІІВ клас – присъствено
 • ІХА клас – присъствено
 • ІХБ клас – присъствено
 • ІХВ клас – присъствено
 • ХА клас – ОРЕС
 • ХБ клас – ОРЕС
 • ХВ клас – ОРЕС
 • ХІА клас – ОРЕС
 • ХІБ клас – присъствено
 • ХІВ клас – ОРЕС
 • ХІІА клас – ОРЕС
 • ХІІБ клас – ОРЕС
 • ХІІВ клас – ОРЕС
 • Група в общежитието – присъствено
Начин на обучение за паралелки от 24.11.2021 г. до 30.11.2021 г.:
 • VІІІА клас – ОРЕС
 • VІІІБ клас – ОРЕС
 • VІІІВ клас – ОРЕС
 • ІХА клас – ОРЕС
 • ІХБ клас – ОРЕСІХВ клас – ОРЕС
 • ХА клас – присъствено
 • ХБ клас – присъствено
 • ХВ клас – присъствено
 • ХІА клас – присъствено
 • ХІБ клас – ОРЕС
 • ХІВ клас – присъствено
 • ХІІА клас – присъствено
 • ХІІБ клас – присъствено
 • ХІІВ клас – присъствено
 • Група в общежитието – присъствено
Разписание на училищния транспорт от 17.11.2021 г.:

– линия Ветрен – Стара Загора – Тулово – Мъглиж (всеки учебен ден):

 • 6:45 ч. – Ветрен
 • 7:35 ч. – Алана, Стара Загора
 • 7:40 ч. – Димитър Благоев, Стара Загора
 • 8:00 ч. – с. Тулово
 • 8:20 ч. – гр. Мъглиж
 • 14:30 ч. – тръгване от Мъглиж по обратния маршрут

– линия Мъглиж – Ягода – Юлиево – Шаново – Елхово – Зимница – Ветрен – Дъбово – Мъглиж (всеки учебен ден):

 • 7:30 ч. – с. Ягода
 • 7:35 ч. – с. Юлиево
 • 7:40 ч. – с. Шаново
 • 7:45 ч. – с. Елхово
 • 7:50 ч. – с. Зимница
 • 7:55 ч. – с. Ветрен
 • 8:00 ч. – с. Дъбово
 • 8:20 ч. – гр. Мъглиж
 • 14:30 ч. – тръгване от Мъглиж по обратния маршрут
Заниманията по интереси на всички групи ще се провеждат от разстояние в електронна среда през целия период.
Заниманията на групите за допълнително обучение по проект “Подкрепа за успех” ще се провеждат в периодите на присъствено обучение на съответните паралелки.

07.11.2021 г.

От 08.11.2021 г.  на основание заповед № РД 09-4201/05.11.2021 г. на министъра на образованието и науката се преустановява присъствения учебен процес и се преминава към обучение от разстояние в електронна среда за всички паралелки в училището и общежитието.

Дневен режим за учениците от VІІІ до ХІІ клас:

 • І учебен час – от 8:30 до 9:10 часа;
 • ІІ учебен час – от 9:20 до 10:00 часа;
 • ІІІ учебен час – от 10:10 до 10:50 часа;
 • ІV учебен час – от 11:10 до 11:50 часа;
 • V учебен час – от 12:00 до 12:40 часа;
 • VІ учебен час – от 12:50 до 13:30 часа;
 • VІІ учебен час – от 13:40 до 14:20 часа.

Дневен режим за занятията на учениците в общежитието:

 • Самоподготовка – от 14:30 до 15:50 часа
 • Занимания по интереси – от 16:00 до 17:20 часа
 • Организиран отдих и физическа активност – от 17:30 до 18:50 часа

Занятията на групите по интереси да се провеждат от разстояние в електронна среда чрез средствата на електронната платформа „Школо“, като се запазят планираните дати, а началният час се промени на 13:40 часа.

Допълнителното обучение по проект „Подкрепа за успех“ за компенсиране на затруднения се преустановява.

Вторият час на класа, консултациите по учебни предмети да се провеждат от разстояние в електронна среда, в електронната платформа „Школо“, по утвърдените графици. 

Теоретичното обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС да става от разстояние в електронна среда.

Практическото обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС да се преустанови.

28.10.2021 г.

За периода от 29.10.2021 г. до 12.11.2021 г., включително, на основание заповед № РД 09-3964/28.10.2021 г. на министъра на образованието и науката се въвежда график за редуване на присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна среда:

Начин на обучение за паралелки от 29.10.2021 г. до 05.11.2021 г.:
 • VІІІА клас – ОРЕС
 • VІІІБ клас – ОРЕС
 • VІІІВ клас – ОРЕС
 • ІХА клас – ОРЕС
 • ІХБ клас – ОРЕСІХВ клас – ОРЕС
 • ХА клас – присъствено
 • ХБ клас – присъствено
 • ХВ клас – присъствено
 • ХІА клас – присъствено
 • ХІБ клас – ОРЕС
 • ХІВ клас – присъствено
 • ХІІА клас – присъствено
 • ХІІБ клас – присъствено
 • ХІІВ клас – присъствено
Начин на обучение за паралелки от 08.11.2021 г. до 12.11.2021 г.:
 • VІІІА клас – присъствено
 • VІІІБ клас – присъствено
 • VІІІВ клас – присъствено
 • ІХА клас – присъствено
 • ІХБ клас – присъствено
 • ІХВ клас – присъствено
 • ХА клас – ОРЕС
 • ХБ клас – ОРЕС
 • ХВ клас – ОРЕС
 • ХІА клас – ОРЕС
 • ХІБ клас – присъствено
 • ХІВ клас – ОРЕС
 • ХІІА клас – ОРЕС
 • ХІІБ клас – ОРЕС
 • ХІІВ клас – ОРЕС
Разписание на училищния транспорт от 02.11.2021 г.:

– линия Ветрен – Стара Загора – Тулово – Мъглиж (всеки учебен ден):

 • 6:45 ч. – Ветрен
 • 7:35 ч. – Алана, Стара Загора
 • 7:40 ч. – Димитър Благоев, Стара Загора
 • 8:00 ч. – с. Тулово
 • 8:20 ч. – гр. Мъглиж
 • 14:30 ч. – тръгване от Мъглиж по обратния маршрут

– линия Мъглиж – Ягода – Юлиево – Шаново – Елхово – Зимница – Ветрен – Дъбово – Мъглиж (всеки учебен ден):

 • 7:30 ч. – с. Ягода
 • 7:35 ч. – с. Юлиево
 • 7:40 ч. – с. Шаново
 • 7:45 ч. – с. Елхово
 • 7:50 ч. – с. Зимница
 • 7:55 ч. – с. Ветрен
 • 8:00 ч. – с. Дъбово
 • 8:20 ч. – гр. Мъглиж
 • 14:30 ч. – тръгване от Мъглиж по обратния маршрут3

20.10.2021 г.

На 21.10.2021 г., за всички ученици от училището и общежитието да се преустанови присъствения учебен процес и обучението да се осъществява от разстояние в електронна среда, чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

Нашата гордост

Наташа Димитрова от 10в клас, подкрепена от ръководителя на клуб “Млад биолог” спечели поощрителна награда в конкурса за творчество “Нарисувай ми делфин”. Класираните творби разгледайте тук.

БРАВО на участниците и техния ръководител!

Генчо Генчев от 9б клас, Камелия и Наташа Димитрови от 9в клас и техния ръководител Николай Кънев представиха блестящо себе си и училището в Свиленград на регионалния кръг от Националното състезание “Млад фермер” през април 2021 г.

Най-младите участници завоюваха второ място (отборно) и отиват на националния кръг.

БРАВО за куража, ентусиазма, амбицията и професионализма!

 

ИНФОРМАЦИЯ в началото на учебната година

Еднократна финансова помощ в началото на учебната 2021/2022 година

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас а държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на учебната 2021/2022  година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които дирекция “Социално подпомагане” (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към заявлението се прилагат следните документи:

– удостоверение, че детето е записано в първи/осми клас на държано или общинско училище, издадено от съответното училище;

– копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявлението се подава след записване на детето, но не по-късно от 15 октомври 2021 г.

Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път. Електронните услуги 778 за отпускане на еднократна помощ на ученици, записани в първи клас и услуга 3121 за ученици, записани в осми клас, са достъпни чрез системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция “Електронно управление”, на адрес https://edelivery.egov.bg, раздел “Заяви еУслуга”, Агенция за социално подпомагане. Необходимите удостоверителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП), стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.

Национална програма “Профилактика и рехабилитация на педагогически специалисти”

С решение № 582 от 06.08.2021 г. на Министерски съвет е одобрена Национална програма “Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти” (https://mon.bg/bg/101019).

Програмата е структурирана в два модула:

 • Модул 1. Профилактика на педагогическите специалисти
 • Модул 2. Рехабилитация на педагогическите специалисти

Заинтересованите от програмата учители и други педагогически специалисти могат да заявят включване в модулите с подаване на декларация и приложени документи съгласно изискванията на програмата.

ИНФОРМАЦИЯ  относно реда и условията за Националната програма “Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти”

ДЕКЛАРАЦИЯ за участие

Национална програма “Отново заедно”

ИНФОРМАЦИЯ за Националната програма „Отново заедно“, одобрена с Решение № 453 от 17.06.2021 г. на Министерски съвет за одобряване на Национални програми за развитие на образованието през 2021 г.

04.06.2021 г. /петък/ е неучебен, присъствен ден
Организация на присъствения ден:
 • От 08:00 часа –   държавен изпит по теория на професията и специалността за учениците от ХІІ клас;
 • От 13:00 часа  –   присъствени занятия за групите по интереси, групите за допълнително обучение по проект “Подкрепа за успех” и спортни дейности.

заповед на директора

Безопасен интернет

Информация за опасностите в интернет и възможностите за получаване на помощ

Включваме се в кампанията “Разноликият интернет или как да избегнем опасностите в мрежата” на ПИЦ по зависимости – Стара Загора като провеждаме дискусии в часовете на класа и споделяме информационните им материали.

Международен ден за безопасен интернет – послание на Мирена Динева

Анимирана брошура

Интервю със старши инспектор Иван Господинов

ДОБРАТА НОВИНА

Стойко Стойков от 9б има поощрителна награда от конкурса за фотография на Превантивно-информационния център по зависимости в Стара Загора

„Стара планина край Твърдица“

            Твърдица, града от който съм, се намира в Елено-Твърдишкия дял на Стара планина. Затова за твърдичани разходките в планината се нещо обичайно. Гледките към Балкана от околностите на града към планината са много красиви, а понякога можеш  да попаднеш на места като това – все едно е от книжка с народни приказки. Когато се разхождах, реших, че такава гледка си струва да бъде снимана и да я покажа на приятели, които живеят далеч от планината.

 

„Омара над Твърдишкия Балкан“

            От улицата, на която живея в Твърдица, винаги могат да се видят много интересни пейзажи. Един ден, докато вървях към магазина, видях тази гледка и я снимах. Омарата над планината се движеше, все едно облаците бяха слезли да се разходят сред горските дървета.

 

На пътя


Да дадем предимство на живота